Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku

PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - ponowne głosowanie w dniu 30 listopada 2014 r.pdf (258,74KB)


DOCXUchwała GKW w Domaszowicach - II tura.docx (14,55KB)


PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY DOMASZOWICE.pdf (278,39KB)
PDFPROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY DOMASZOWICE.pdf (1 016,23KB)
PDFZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH.pdf (1,83MB)


Informacja dla osób niepełnosprawnych

Wyborcy posiadający orzeczenie organu rentownego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat - mogą głosować przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do glosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, upoważnionym przez Burmistrza Namysłowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji,
 • kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. 14 listopada 2014 r.) stosownego oświadczenia Wójtowi Domaszowice lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.


Strona Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca wyborów samorzadowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.


DOCObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach - Kandydaci w wyborach Wójta Gminy Domaszowice.doc (43,50KB)

DOCObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach - Zarejestrowani kandydaci na radnych w wyborach do Rady Gminy Domaszowice.doc (106,00KB)

DOCUchwała Nr 4 GKW w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.doc (40,00KB)
 


KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOMASZOWICACH

z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie: przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Domaszowice i kandydatów na Wójta Gminy Domaszowice.

Gminna Komisja Wyborcza w Domaszowicach podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 1. Gminna Komisja Wyborcza w Domaszowicach przyjmuje listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Domaszowice i kandydatów na Wójta Gminy Domaszowice wybieranych  w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach – sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Telefon w godzinach urzędowania Komisji: 774108250 wew. 118 lub 774108285 wew. 118.
 2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Gminy Domaszowice odrębnie dla każdego okręgu wyborczego utworzonego dla wyboru tej Rady, mogą być dokonane najpóźniej do dnia 7 października 2014 r. do godz. 2400.

W siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej członkowie Komisji będą przyjmowali zgłoszenia w dni powszednie w terminie:

- od dnia: 25.09.2014 r. do dnia: 06.10.2014 r.      w godz. 1500 do 1700

- w dniu: 07.10.2014 r. w godz. 1530 do 2400

 1. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Domaszowice mogą być dokonywane najpóźniej do dnia 17 października 2014 r. do godz. 2400.

W siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej członkowie Komisji będą przyjmowali zgłoszenia w dni powszednie w terminie:

- od dnia: 08.10.2014 r. do dnia: 16.10.2014 r.      w godz. 1500 do 1700

- w dniu: 17.10.2014 r. w godz. 1530 do 2400

 1. Zgłoszenia, których mowa w pkt 2 i 3 powinny być doręczone w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego bądź przez osobę przez niego upoważnioną. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), a także w przepisach wydanych na ich podstawie.

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                      /-/ Stanisław Wrzesiński

DOCGminna Komisja Wyborcza w Domaszowicach - skład.doc (23,50KB)
DOCKOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach.doc (28,00KB)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu - powołanie terytorialnych komisji wyborczych

Poniżej informacje i akty prawne Wójta Gminy Domaszowice dotyczące nadchodzący wyborów:

PDFZarządzenie.OR.0050.82.2014.2014-09-01 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne plakaty wyborcze i urzedowe ogłoszenia wyborcze.pdf (195,30KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.83.2014.2014-09-01 w sprawie informacji o okregach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.pdf (247,85KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.97.2014.2014-10-10 w sprawie informacji o numerach granicach i siedzibach OKW.pdf (229,20KB)