Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Strzelce KW OP1U00036401/2 oraz OP1U00042897/0

Domaszowice 2014-07-08

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

      W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.48.2014 z dnia 14 maja 2014 r.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niazabudowane obejmujące: 

- działka numer  370 o pow. 1.0400 ha, położona w obrębie Strzelce z karty mapy 4, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00036401/2.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo Gminy Domaszowice teren oznaczony jest symbolem R - tereny  użytków rolnych. 

Cena nieruchomości:  36 192,00 zł brutto

- działka numer 120/1 o pow. 0,3300 ha, położona w obrębie Strzelce z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00042897/0.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 16 ZMU – tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 

Cena nieruchomości:  43 147,17 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  08 lipca 2014. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 19 sierpnia  2014 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.

                                                                     Wójt Gminy

                                                                                 Zenon Kotarski