Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przerg ustny na sprzedaż nieruchomości KW OP1U00078260/7

O G Ł O S Z E NI E

     Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gręboszów  obejmującej działkę numer 45 o pow. 2.0374 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00078260/7. 

Nieruchomość stanowi grunt rolny, dojazd dogodny z drogi asfatowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów teren oznaczony jest symbolem R C tereny użytków rolnych.  

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

      Cena wywo©©awcza nieruchomości brutto                 33 194,00 zł

      Wysokość wadium :                                                   3 320,00 zł

      Minimalne postąpienie :                                                400,00 zł

      Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie póżniej niż do 16 kwietnia 2014 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu  notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą dodane koszty geodezyjne w kwocie 1 993,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegó©©owych informacji o nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

 

Domaszowice 2014-03-19                                                                         

                                                                                                           Wójt  Gminy

                                                                  Zenon Kotarski