Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działki nr 74/1 we wsi Domaszowice

                                
                                                                                         Domaszowice, dnia 05.06.2013 r.
 
 
W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I
p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y
 
W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.49.2013 z dnia 31 maja 2013 roku.  W ó j t   G m i n y wyznacza do dzierżawy :

1. Działkę numer 74/1 o pow. 0,0601 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00055358/4 w obrębie Domaszowice.
    
W planie zagospodarowania przestrzennego wsi  Domaszowice teren oznaczony jest symbolem ZMU- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
      
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 0,1674 q żyta
 
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice na okres 21 dni tj od dnia 05 czerwca 2013 do 26 czerwca 2013 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl oraz BIP-u urzędu.
    
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.
                                                                     
                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                           Domaszowice