Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek

Własność i inne prawa majątkowe należące do gminy stanowią jej mienie komunalne (patrz DOCSTAN MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2002r.doc (15,03KB)  DOCStan mienia komunalnego na koniec 2003r..doc (48,00KB) PDFStan mienia na koniec 2004.PDF (24,26KB) PDFInformacja o stanie mienia 2010.pdf (128,38KB)PDFInformacja o stanie mienia 2011.pdf (162,66KB) PDFInformacja o stanie mienia 2012.pdf (159,96KB) PDFInformacja o stanie mienia 2013.pdf (143,28KB)PDFInformacja o stanie mienia 2014.pdf (149,71KB) PDFInformacja o stanie mienia 2015.pdf (146,89KB)). Sposoby nabycia mienia komunalnego wymienia ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo z inną upoważnioną przez wójta osobą. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie.