Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2007r.

Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0151:

PDFzarządzenie OR.0151-1.07.PDF (539,48KB) - opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy do Uchwały Rady Gminy Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-2.07.PDF (102,66KB) - ustalenie stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-3.07.PDF (39,84KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-4.07.PDF (1,31MB) - przedłożenie Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

PDFzarządzenie OR.0151-5.07.PDF (1,53MB) - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-6.07.PDF (103,63KB) - ustalenie stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-7.07.PDF (55,08KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-8.07.PDF (53,91KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-9.07.PDF (59,56KB) - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-10.07.PDF (32,68KB) - nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Domaszowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych

PDFzarządzenie OR.0151-11.07.PDF (43,70KB)  - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.12.07.pdf (25,13KB)  - ustalenie wysokości stawki za wynajem autobusu

PDFzarządzenie OR.0151-13.07.PDF (30,40KB) - powołanie Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego

PDFzarządzenie OR.0151-14.07.PDF (59,80KB) - powołanie zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego

PDFzarządzenie OR.0151-15.07.PDF (45,01KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-16.07.PDF (31,25KB) - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-17.07.PDF (40,36KB) - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-18.07.PDF (25,83KB) - nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Domaszowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych

PDFzarządzenie OR.0151-19.07.PDF (24,26KB) - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-20.07.PDF (48,97KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-21.07.PDF (74,31KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-22.07.PDF (17,38KB) - przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

PDFzarządzenie OR.0151-23.07.PDF (54,49KB) - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-24.07.PDF (1,32MB) - przedłożenie Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-26.07.PDF (56,07KB) - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-27.07.PDF (26,75KB) - zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-14/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego

PDFzarządzenie OR.0151-27a.07.PDF (56,71KB) - powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFzarządzenie OR.0151-28.07.PDF (77,24KB) - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-29.07.PDF (88,72KB) - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-30.07.PDF (60,89KB) - ustanowienie koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-31.07.PDF (71,45KB) - powołanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-32.07.PDF (110,06KB) - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-33.07.PDF (101,52KB) - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-34.07.PDF (30,06KB) - powołanie Komisji opiniującej wnioski o przyznaie nagród Wójta dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych Gminy

PDFzarządzenie OR.0151-35.07.PDF (171,08KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-36.07.PDF (79,03KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-37.07.PDF (32,34KB) - powołanie Komisji zdawczo-odbiorczej ds. przekazania dokumentacji technicznej związanej z obiektami wodociągowymi oraz urządzeń wodociągowych: Woskowice Górne, Włochy, Strzelce, Siemysłów

PDFzarządzenie OR.0151-38.07.PDF (52,98KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-39.07.PDF (56,42KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-40.07.PDF (116,72KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-41.07.PDF (1,24MB) - przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFzarządzenie OR.0151-42.07.PDF (113,26KB) - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-43.07.PDF (130,91KB) - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-44.07.PDF (28,53KB) - dokonanie  z urzędu odpisu na kontach podatkowych dłużników

PDFzarządzenie OR.0151-45.07.PDF (133,71KB) - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-46.07.PDF (19,60KB) - dokonanie  z urzędu odpisu na kontach podatkowych dłużników

PDFzarządzenie OR.0151-47.07.PDF (33,63KB) - ustalenie stawki za centralne ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej

 
Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.0152:

PDFzarządzenie OR.0152-1.07.PDF (29,18KB) - zmiana Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-2.07.PDF (164,26KB) - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-3.07.PDF (27,10KB) - powołanie składów komisji ds. sprawdzenia stanu technicznego urządzeń sportowych należących do gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-4.07.PDF (194,65KB) - wprowadzenie zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-5.07.PDF (26,72KB) - powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-6.07.PDF (340,47KB) - wprowadzenie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwaifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-7.07.PDF (61,93KB) - przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.8.07.pdf (78,17KB)- zmiana zarządzenia Nr OR. 152-5/06 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 13 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDFZarządzenie Nr OR.0152.9.07.pdf (37,44KB)-wpłata ekwiwolentu pieniężnego na zakup niektórych materiałów biurowych, mydła oraz herbaty

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
data wytworzenia: 02.01.2007r.