Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2004r.

- Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 02 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.

 

- Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 02 stycznia 2004r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Domaszowicach – sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków koordynuje Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

 

- Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 02 stycznia 2004r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Domaszowicach – udostępnianie informacji publicznej koordynuje Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

- Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 05 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia procedur kontroli w Urzędzie Gminy Domaszowice.

 

- Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej – powołano komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu w ramach Programu SAPARD na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Włochy” w składzie: Andrzej Neustein – przewodniczący, Stanisława Kramarz – sekretarz, Bronisława Rudnicka, Helena Małaczyńska, Roman Gil – członkowie.

 

- Zarządzenie Nr 5a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 17 marca 2004r.w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Domaszowice oddanych w użytkowanie wieczyste lub współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne nabywanych z mocy prawa w prawo własności.

 

- Zarządzenie Nr 7/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawki na centralne ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej – ustalono stawkę w wysokości 2,48 zł/m2 + 22% VAT, tj. 3,03 zł/m2.

 

- Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 24 marca 2004r.w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Domaszowicach sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. oraz przesłania jego dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 

- Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych.

 

- Zarządzenie Nr 9a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

- Zarządzenie Nr 9b/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Domaszowicach Pani Heleny Marszałek do postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

- Zarządzenie Nr10/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 11 maja 2004r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego – na pełnomocnika powołano Panią Dagmarę Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

- Zarządzenie Nr 11/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 11 maja 2004r. w sprawie powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego – powołano zespół w składzie Stanisława Kramarz, Helena Małaczyńska, Bronisława Rudnicka (ze strony pracowników Urzędu Gminy Domaszowice), Helena Marszałek, Bronisława Matkowska, Czesław Grabowski (ze strony jednostek organizacyjnych gminy), Marek Sterczewski, Andrzej Prokop, Alicja Gołyska (ze strony organizacji pozarządowych).

 

- Zarządzenie Nr 11a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 11 maja 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 17 maja 2004r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 19 maja 2004r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ranach danego działu.

 

- Zarządzenie Nr 14/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 25 maja 2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach.

 

- Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/04 Wójta Gminy w Domaszowicach z dnia 17 maja 2004r. w sprawie powołania składów osobowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 16/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domaszowice na 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 16a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Domaszowice na 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach powołano komisję w składzie Czesław Katryk, Władysław Krzempek, Helena Marszałek (przedstawiciele organu prowadzącego), Jan Kubów, Bożena Besz, Andrzej Kowalski (przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny), Iwona Nawolska, Alicja Lew (przedstawiciele rad pedagogicznych), Bogumiła Jaremko, Stanisław Wrzesiński (przedstawiciele rodziców), Tadeusz Wojtowicz, Alicja Wronka (przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych).

 

- Zarządzenie Nr 18/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie opracowania układu wykonawczego i przekazania jednostkom realizującym budżet oraz zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 18a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 01 lipca 2004r. w sprawie powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Domaszowicach – obowiązki powierzono Pani Helenie Marszałek do dnia powołania przez Radę Gminy osoby na to stanowisko.

 

- Zarządzenie Nr 19/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 06 lipca 2004r. w sprawie odwołania Pana Czesława Grabowskiego z powierzonego stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Domaszowicach – odwołanie nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 19a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 05 lipca 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004 roku.

 

- Zarządzenie Nr 20/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego – ustalono stawkę za lokal mieszkalny w wysokości 2% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, tj. 4,03 zł/m2, czynnikami obniżającymi stawkę są: brak instalacji centralnego ogrzewania (30%), brak łazienki i wc (20%), stan techniczny budynku – rok budowy do 1945 (5%), brak dostarczanej ciepłej wody (45%) – obniżki te nie mogą przekroczyć 60% stawki czynszu, ustalono także stawkę za 1m2 lokalu socjalnego w wysokości 50% stawki obniżonej o 50%, tj. 1,06 zł/m2, zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 20a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej – powołano stałą komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez gminę w składzie: Jan Nowak – przewodniczący, Stanisława Kramarz – sekretarz, Bronisława Rudnicka, Helena Małaczyńska, Roman Gil – członkowie.

 

- Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – powołano koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem informacji Finansowej z ramienia gminy, którym została Pani Bronisława Rudnicka – Skarbnik Gminy.

 

- Zarządzenie Nr 22a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 05 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r. do uchwały Nr Nr XVI/101/04 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 30 lipca 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania – Pani Bogumiły Jaremko z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach do Szkoły Podstawowej w Polkowskiem – przeniesienia dokonano z dniem 01 września 2004r. do 31 sierpnia 2005r.

 

- Zarządzenie Nr 24/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Domaszowice na 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 25/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polkowskiem – obowiązki powierzono Pani Elżbiecie Idzi do dnia powrotu Dyrektora Szkoły – Pana Czesława Katryka z urlopu dla poratowania zdrowia.

 

- Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Domaszowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 27/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie sporządzenia spisu z natury.

 

- Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie sporządzenia spisu z natury.

 

- Zarządzenie Nr 29/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach – stanowisko powierzono Panu Władysławowi Krzempkowi na okres 1 roku szkolnego.

 

- Zarządzenie Nr 30/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach – stanowisko powierzono Panu Czesławowi Grabowskiemu na okres 2 lat szkolnych do dnia 31 sierpnia 2006r.

 

- Zarządzenie Nr 31/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny i sprzedaży używanych okien z budynków Szkół Podstawowych w Strzelcach i Polkowskiem oraz w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Domaszowicach – w skład komisji weszli: Stanisława Kramarz jako przewodnicząca oraz Helena Marszałek i Dyrektor szkoły – jako członkowie.

 

- Zarządzenie Nr 31a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 21 września 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 32/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 22 września 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 32a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r. do uchwały Nr XVIII/118/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 32b/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 01 października 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 33/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 04 października 2004r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru sieci wodociągowych i przyłączy we Włochach.

 

- Zarządzenie Nr 33a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice z dnia 28 października 2004r. oraz Uchwały Nr XIX/124/04 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 października 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Domaszowice w sprawie przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

 

- Zarządzenie Nr 35/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.

 

- Zarządzenie Nr 35a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r. do zarządzenia Nr 35/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 listopada 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 36/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Domaszowice na 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 36a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r. do zarządzenia Nr 36/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 36b/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Domaszowicach "Instrukcji przetwarzania danych osobowych".

 

- Zarządzenie Nr 37/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 03 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Domaszowice na 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 37a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 03 grudnia 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Domaszowice w 2004r. dotyczy zarządzenia Nr 37/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 03 grudnia 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 38/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 06 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Domaszowice na 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 38a/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 06 grudnia 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r. do zarządzenia Nr 38/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 06 grudnia 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 39/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.

 

- Zarządzenie Nr 40/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2004.

 

- Zarządzenie Nr 41/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 42/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 43/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004 roku do uchwały Nr XXI/142/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 44/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice w 2004r.

 

- Zarządzenie Nr 46/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzedzie Gminy Domaszowice.

 

- Zarządzenie Nr 47/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu i przekazania jednostkom realizującym budżet oraz harmonogram realizacji dochodów i wydatków w budżecie gminy 2005r.

 

- Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany rodzaju inwentaryzowanego składnika majątkowego wymienionego w zarządzeniu Nr 28/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 sierpnia 2004r.