Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Sekretarz Gminy - rozstrzygnięto

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

           

Sekretarz Gminy

            Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

1)      wykształcenie wyższe,

2)      4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

4)      korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6)      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

7)      biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

8)     bardzo dobra znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy oraz Instrukcji kancelaryjnej.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

1)      ukończone podyplomowe studia z zakresu zarządzania lub administracji,

2)      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      odporność na stres,

5)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,

6)      sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

 

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 

1)      W zakresie sprawowania funkcji kierowniczej i organizowania pracy Urzędu:

a)  prawidłowa organizacja pracy, a w szczególności przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy, prawidłowe i sprawne załatwianie spraw obywateli oraz ich skarg i wniosków,

b)  przygotowywanie dokumentów z zakresu organizacji Urzędu (statut, regulaminy, zarządzenia) oraz zmian tych dokumentów,

c)    przygotowanie dla potrzeb Rady Gminy i jej organów informacji, projektów uchwał oraz opracowywanie zarządzeń Wójta Gminy właściwych dla stanowiska pracy,

d)     uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i jej Komisjach,

e)      nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji, wniosków radnych,

f)       bezpośredni nadzór nad kierowcą autobusu szkolnego i opiekunem dzieci,

g)      organizowanie pracy i nadzór nad pracą praktykantów  i stażystów,

h)    współpraca z sołectwami, współorganizowanie zebrań wiejskich oraz organizowanie pracy i nadzór nad opiekunami poszczególnych sołectw,

i)        wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych oraz zarządzania kryzysowego,

j)        współpraca z sąsiednimi gminami,

k)      współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz organami ścigania.

2)      W zakresie nadzoru, kontroli i instruktażu:

a)      nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych skierowanych do Wójta przez organy kontroli zewnętrznej,

b) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego na wszystkich stanowiskach pracy,

c)      nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

d)   przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy w ramach kontroli zarządczej,

e)      kontrola pomieszczeń biurowych w zakresie zabezpieczenia dokumentów, pieczęci, druków i komputerów,

f)       współdziałanie w organizacji szkoleń pracowników Urzędu,

g)   udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzędu, trybu załatwiania spraw obywateli oraz współdziałania z Radą Gminy  w zakresie wykonywania jej zadań.

3)      W zakresie oświaty:

a)      prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,

b)  nadzór nad placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy, a w szczególności nad zapewnieniem odpowiednich warunków działania placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki i wychowania; nad wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; nad organizacją obsługi administracyjnej i finansowej; nad wyposażeniem placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczych,

c)   nadzór nad realizacją zadania dotyczącego rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty,

d)  koordynacja działań związanych z ustalaniem sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich uchwał Rady Gminy,

e)      koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół,

f)       współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi organami lub organizacjami zajmującymi się sprawami oświaty,

g)  występowanie z wnioskami do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych oraz do organów nadzoru pedagogicznego w sprawach dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych,

h)     nadzór nad organizowaniem konkursów na stanowisko dyrektora placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy,

i)   przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał Rady Gminy w sprawach utworzenia lub likwidacji placówek oświatowych na terenie gminy i zasięganie opinii właściwych organów w tych sprawach,

j)        prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych znajdujących się na terenie gminy i wydawanie zaświadczeń o wpisie,

k)      inne sprawy dotyczące zagadnień związanych z oświatą.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca na pełny etat,

2)      praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,

3)  wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4)      wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5)      praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kwestionariusz osobowy,

6)  pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7.      Dodatkowe informacje:

1)   Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu maju 2012 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %,

2)  Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1,

3)      Sekretarz Gminy nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Sekretarza Gminy”  w terminie do 15 czerwca 2012 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Bodzioch – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50, wew. 111 (inf. merytoryczne oraz formalne związane z dokumentacją konkursową).

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

                                                                                             

 

Domaszowice, 04.06.2012  r.

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty, z czego 1 oferta spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Osoby, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Alicja Piasecka

Wołczyn

 

Domaszowice, 2012.06.21

 

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

 

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko Sekretarz Gminy odbędzie się 25.06.2012 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ewelina Moniuszko-Czuczwara

 

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Gminy.pdf (30,59KB)

PDFProtokół z naboru na stanowisko Sekretarza Gminy.pdf (56,99KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bodzioch
Data wytworzenia: 2012-06-04