Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum - rozstrzygnięty

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

           

Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum

            Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

1)      wykształcenie wyższe,

2)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

3)      korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

4)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6)      biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

7)   znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej  i archiwum.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

1)      staż pracy na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu,

2)      wysoka kultura osobista,

3)      odporność na stres,

4)      sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

 

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 

 • prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • prowadzenie sekretariatu Wójta i Urzędu,
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji z zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • redagowanie pism,
 • zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości i inne,
 • obsługa centrali telefonicznej, faksu i centrali radiofonicznej,
 • prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
 • koordynowanie spraw związanych z naradami organizowanymi przez Wójta Gminy i kierownictwo Urzędu,
 • przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź
  kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca na pełny etat,

2)      praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,

3)  wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4)      wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5)      praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kwestionariusz osobowy,

6)  pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

8)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7.      Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w maju 2012 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum”  w terminie do 15 czerwca  2012 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Bodzioch – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50, wew. 111 (inf. merytoryczne oraz formalne związane z dokumentacją konkursową).

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

                                                                                             

 

Domaszowice, 04.06.2012  r.

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 12 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Osoby, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną to:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Marzena Balicka

Włochy

2

Karolina Gogół

Nowa Wieś Książęca

3

Agnieszka Kunaszewska

Wołczyn

4

Lucyna Matejuk-Abdalla

Wierzbica Dolna

5

Magdalena Mielach

Skarbimierz

6

Beata Mróz

Domaszowice

7

Maciej Oscenda

Skoroszów

8

Malwina Pawlicka

Byczyna

9

Anna Rygiel

Namysłów

10

Marzena Wasiak

Namysłów

11

Bernadeta Zawadzka

Woskowice Górne-Świbne

12

Justyna Ziomek-Tronina

Namysłów

 

Domaszowice, 2012.06.20

 

Informacja

 

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum odbędzie się 26 .06.2012 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali narad  Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ewelina Moniuszko-Czuczwara

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds kancelaryjnych.pdf (30,21KB)

PDFProtokół z naboru na stanowisko ds kancelaryjnych.pdf (76,18KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bodzioch
Data wytworzenia: 2012-06-04