Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013

DOCProtokół z rozstrzygnięcia konkursu (38,50KB)


 

Zarządzenie Nr OR.0050.6.2013
Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i uchwałą Nr XIX.128.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialałności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013 zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku przez organizacje pozarządowe. 

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Wójt Gminy 


Zenon Kotarski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.6.2013  
Wójta Gminy Domaszowice  
z dnia 11 stycznia 2013 r. 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza 
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
 
w 2013 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:
 

A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego.
 
B. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym.
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza 
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
 
w 2013 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:
 

A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego.
 
B. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym.
 

I. Rodzaj zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające w szczególności na: 

- uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, 

- podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo - wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych, 

- organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy, 

- organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy, 

- propagowaniu kultury fizycznej w środowisku wiejskim gminy. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynoszą: 

- na zadanie opisane w punkcie A - 33.000 zł, 

- na zadania opisane w punkcie B - 7.000 zł. 

2. W 2012 roku na realizację zadań przekazano organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze kultury fizycznej kwotę 60.000 zł (zadanie A – 50.000 zł, zadanie B – 10.000 zł), w 2011 roku kwotę 50.000 zł (zadanie A – 43.000 zł, zadanie B – 7.000 zł), w 2010 roku kwotę 60.000 zł (zadanie A – 53.000 zł, zadanie B – 7.000 zł). 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

2. Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie. 

4. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów. 

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowania w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. 

6. Wójt Gminy może: 

- odwołać konkurs bez podania przyczyny, 

- przesunąć termin składania ofert, 

- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań: 

1. Zadania powinny być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2013 roku. 

2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach. 

V. Termin i sposób składania ofert: 

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 04 lutego 2013 r. do godz. 1530 z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data dostarczenia stempla pocztowego. 

2. Oferty mogą być składane na zadania wymienione w ogłoszeniu, jako oferty wspólne kilku podmiotów. 

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonywania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25). 

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wg. wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia. 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert: 

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację. 

2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. 

4. Do rozpatrzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana komisja konkursowa. Przy ocenie ofert na dotacje uwzględnia się w szczególności: 

1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem, 

2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego, 

3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta, 

4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu, 

5) ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje, 

6) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych, 

7) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa dotyczącymi proponowanego zadania, 

8) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi, 

9) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy. 

5. Umowa zostanie zawarta z organizacjami których oferta zostanie pozytywnie oceniona przez komisję i zapewni realizację przynajmniej czterech zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu w dziale I. Rodzaj zadania ustęp 1. 

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju: 

a. w roku ogłoszenia konkursu: 

- nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadań w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert, 

b. w roku poprzednim: 

- zrealizowano zadanie określone w punkcie A niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 51.200,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 50.000,00 zł, 

- zrealizowano zadanie określone w punkcie B niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 10.300,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 10.000,00 zł. 


 PDFOświadczenia do oferty.pdf (281,62KB)

DOCFormularz oferty zadania publicznego.doc (270,88KB)

DOCOświadczenia do oferty.doc (30,50KB)

 

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Cezary Biernacki
Data wytworzenia: 2013-01-11