Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku w formie wsparcia przez organizacje pozarządowe w sferze:

A. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego,
B. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym

I. Rodzaj zadania:

? wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegają w szczególności na:
- uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,
- podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo-wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,
- organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy,
- organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy,
- propagowaniu sportu w środowisku wiejskim gminy,

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań

1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 roku wynoszą:
-    na zadanie opisane w punkcie A - 50.000,00 zł;
-    na zadanie opisane w punkcie B - 10.000 zł.
2. W 2011 roku na realizację zadań przekazano organizacjom pozarządowym w sferze kultury fizycznej kwotę 50.000 zł, (na zadanie opisane w pkt A - 43.000 zł, na zadanie opisane w pkt B - 7.000 zł).

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)
2. Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg. wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanego na podstawie art. 19 ww. ustawy.
3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
4. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
6. Wójt może:
- odwołać konkurs bez podania przyczyny,
- przesunąć termin składania ofert,
- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Zadania powinny być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 15-12-2012 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

V. Termin i sposób składania ofert

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego.
2. Oferty mogą być składane na wymieniowe w ogłoszeniu zadania oddzielnie lub łącznie.
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydane na podstawie art. 19 ww. ustawy.
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wg. wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
- pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetów Gmin,
po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołana na podstawie art. 15, ust 2a-2f ww. ustawy.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Urząd Gminy Domaszowice zadaniach tego samego rodzaju.

a. w roku ogłoszenia konkursu:
- nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadań w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert
b. w roku poprzednim:
- zrealizowano zadanie określone w punkcie A niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania - 44.000,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 43.000,00 zł
- zrealizowano zadanie określone w punkcie B niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 7.200,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 7.000,00 zł

Załaczniki do konkursu:
PDFoświadczenie.pdf (70,05KB)

PDFRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 25) (80,67KB)
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Cezary Biernacki
Data wytworzenia: 2012-01-03