Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży autobusu do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożyła firma "Przewozy autokarowe" Alicja Budek, ul. Karola Świerczewskiego 31, 09-470 Bodzanów. Firma zaproponowała cenę 30.108 zł

Kryterium wyboru ofert była wyłącznie cena. 

Cena zaoferowana przez firmę "Przewozy autokarowe" była wyższa niż cena wywoławcza. W związku z powyższym autobus zostanie sprzedany firmie "Przewozy autokarowe", z siedzibą przy ul. Karola Świerczewskiego 31, 09-470 Bodzanów.

 

                                                                                                                                                                Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                                                                          Zenon Kotarski

 

 

W odpowiedzi na maila, który wpłynął do Urzędu Gminy Domaszowice na stronie zostały zamieszczone zdjęcia autobusu przeznaczonego do sprzedaży

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż autobusu

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

            Gmina Domaszowice, reprezentowana przez
            Wójta Gminy – Zenona Kotarskiego

z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

NIP 752-13-73-411, REGON 531413136
tel. 77 4 108 250, 77 4 108 285

e-mail:

www.domaszowice.pl

 

2. Nazwa i opis  przedmiotu zamówienia.

Sprzedaż autobusu

 

      Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż autobusu

1) Dane autobusu przeznaczonego  do sprzedaży :

 

Marka pojazdu

Typ pojazdu

Numer  rejestracyjny

Rok produkcji

Liczba miejsc siedzących

Przebieg kilometrów

Cena wywoławcza w zł

Jelcz

L09M

ONAF999

2001

43

383819

30.000,00 zł

             2)  Sprzedaż autobusu zwolniona jest  z  podatku VAT.

             3) Autobus  można oglądać  w dni robocze od 11.01. 2013 r. do 21.01.2013 r.       

         godzinach od 8.30 do 12.00 na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 3 w  Domaszowicach  po  wcześniejszym   uzgodnieniu  telefonicznym   77 419 41 93.

 

3. Forma złożenia oferty:

            Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22 stycznia 2013 do godz. 9.00

 

4. Miejsce złożenia  oferty

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice, pok. Nr 1 (sekretariat)

 

5. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

 

6. Kryteria  oceny ofert

Kryterium oceny oferty jest wyłącznie cena.

Oferowana  cena powinna być  równa co najmniej cenie wywoławczej.

Wybrana zostanie  oferta o najwyższej cenie .

Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

7. Instrukcja   dla wykonawcy

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem  formy pisemnej pod rygorem nieważności .W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

3) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej  odczytanie  jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie  powinno być opatrzone   nazwą  (firmą) i adresem  Wykonawcy, a  także posiadać dodatkowe oznaczenie:

Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice  "Sprzedaż autobusu" Nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2013 r. przed godziną 10.00.

 

8. Miejsce i termin  otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie  Zamawiającego – sala narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24.

 

9. Ogłoszenie wyników

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która zaoferuje najwyższą cenę  w oparciu o podane kryterium ceny.

2) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym  rozeznaniu  cenowym , jednocześnie zamieszczając  niniejsze zawiadomienie na stronie internetowej www.domaszowice.pl oraz w swojej siedzibie  na tablicach ogłoszeń.

 

10. Zawarcie umowy

Umowa na sprzedaż autobusu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i wpłaceniu należności za kupione mienie.

 

 

     Załączniki:

     1. Załącznik  nr 1 - formularz  ofertowy

DOCzał. 1 - formularz oferty.doc (44,50KB)