Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowozy i opiekę nad dziećmi w roku kalndarzowym 2013 - rostrzygnięty

DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (19,67KB)


Gmina Domaszowice
ul. Główna 26
46-146 Domaszowice

OR.271.2.2012                                                                                           

Domaszowice 17.12.2012 r.

                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Numer ogłoszenia 515420 – 2012; data zamieszczenia 17.12.2012

Ogłoszenie o zamówieniu  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych na: „Przewozy i opieka nad dziećmi i uczniami zamieszkałymi na terenie Gminy Domaszowice w czasie dowozu do szkół i przedszkola w roku kalendarzowym 2013”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Domaszowice, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

NIP 752-13-73-411

REGON: 531413136

http: www.domaszowice.pl

e-mail:

tel. 77 4108 250  fax. 77 4108 250

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

3. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 17 grudnia 2012 r.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice www.domaszowice.pl w dniu 17 grudnia 2012 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, formularz ofertowy i inne załączniki można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi teleadresowymi osobiście w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. SIWZ jest bezpłatna.

5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i opieka nad dziećmi i uczniami w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do szkół i przedszkola z terenu Gminy Domaszowice i z powrotem ze szkół i przedszkola do miejsca zamieszkania dzieci i uczniów w roku kalendarzowym 2013.

Przewozy będą się odbywać w dni nauki szkolnej i funkcjonowania przedszkola.

Wykonawca musi posiadać taką liczbę pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci aby zapewnić przewóz wymaganej liczby dzieci  na danej trasie oraz musi zapewnić dowozy w przypadku awarii pojazdu. Czas podstawienia pojazdu zastępczego powinien nastąpić do 30 min.

Zmiana liczby dzieci +/- 5 do prognozowanej nie będzie wymagała zmian w trasie i liczbie przejazdów.

Zamawiający poniesie koszty przewozu dzieci po trasach a nie poniesie kosztów dojazdu przewoźnika do początku i od końca trasy.

Dzieci powinny być dowożone do szkół i przedszkola najkrótszą trasą w jak najkrótszym czasie jednak nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, które rozpoczynają się następująco:

1. w Zespole  Gimnazjalno- Szkolnym  w Domaszowicach od godziny 8.00,

2. w Szkole Podstawowej w Polkowskiem od godziny 8.15,

3. w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach nie później niż od godziny 9.00, odwóz dzieci z przedszkola nie może nastąpić wcześniej jak o godzinie 14.00.

Dzieci będą odbierane z poszczególnych miejscowości:

Trasa Nr 1

 • Woskowice Górne, Świbne, Polkowskie, Włochy, Dziedzice, Domaszowice długość trasy 13 km, liczba dzieci: 50,
 • Domaszowice, Zofijówka, Nowa Wieś, Wielołęka, Domaszowice (ZGS i przedszkole) długość trasy 11 km, liczba dzieci: 27,
 • Domaszowice, Dziedzice, Włochy, Polkowskie długość trasy 7 km, liczba dzieci: 17.

Trasa Nr 2

 • Siemysłów, Zalesie do Domaszowic (ZGS i przedszkole) długość trasy 7,5 km liczba dzieci: 53,
 • Domaszowice, Sułoszów, Gręboszów, Strzelce ,Domaszowice (ZGS i przedszkole) długość trasy 21 km, liczba dzieci: 51,
 • Domaszowice, Strzelce, Domaszowice (ZGS i przedszkole) długość trasy 10 km liczba dzieci: 50.

Kursy powrotne z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego powinny odbywać się trzy razy w ciągu dnia do poszczególnych miejscowości:

Trasa Nr 1

 • Domaszowice, Nowa Wieś, Wielołęka, Dziedzice, Włochy, Polkowskie, Świbne, Woskowice Górne długość trasy 21 km, liczba dzieci:77 (odwóz trzy razy w ciągu dnia)

Trasa Nr 2

 • Domaszowice, Siemysłów, Zalesie, Strzelce, Gręboszów, Sułoszów długość trasy 23 km, liczba dzieci: 154 (odwóz trzy razy w ciągu dnia)
 • Polkowskie, Włochy  długość trasy 7 km, liczba dzieci: 17. Odbiór dzieci tej trasy odwożone drugim kursem.

Godziny powrotu  w poszczególnych dniach:

 • 12.30, 13.20 i 14.15  w poniedziałek, czwartek i piątek,
 • 12.30, 13.20 i 15.10 we wtorek i środę.

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach odbierane będą ostatnim kursem i odwożone do miejscowości zamieszkania.

Ogółem liczba dowożonych dzieci : 248. Długość  tras  208,5 km dziennie.

Dzieci mogą przebywać w pojeździe maksymalnie godzinę od momentu rozpoczęcia kursu-trasy do momentu zakończenia.

1. W indywidualnych przypadkach w trakcie roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonania usługi na przykład: odpracowanie w sobotę dnia wolnego.

2. Pojazdy muszą  posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych dzieci i muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą oraz powinny posiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie oznakowanie pojazdu do przewozu dzieci.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Na wykonawcy usługi spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania pojazdów w szczególności kosztów paliwa, kosztów eksploatacji i napraw, zatrudnienia i szkolenia kierowców i opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wymienionych czynności.

5. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

       Wspólny Słownik Zamówień CPV:

       60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)

       60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

       60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób                                      

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umów. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji usługi) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia w okresie od 02.01.2013 r. do 31.12 .2013 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi wykazać posiadanie aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi wykazać co najmniej 2 referencje potwierdzające świadczenie usług o podobnej działalności tj. przewóz dzieci lub osób.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową.

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.. 1 i 2 ustawy.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

2. koncesja, zezwolenie lub licencja

9.2  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty.

2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *.

3. Określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy.

4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych   w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

14. Zaliczki:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

- cena  brutto za 1 km - 100% (najniższa cena)

16. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach w pok. Nr 1 (Sekretariat)

Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26 ,46-146 Domaszowice.

Koperty mają posiadać w lewym górnym rogu dane teleadresowe Wykonawcy i być zaadresowane według poniższego wzoru:

Gmina Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice Oferta na przetarg nieograniczony  „Przewozy i opieka nad dziećmi  i uczniami  zamieszkałymi na terenie Gminy Domaszowice w czasie dowozu do  szkół i przedszkola w roku kalendarzowym 2013 ” nie otwierać przed  27 grudnia 2012 r. godz.11.00.

Termin składania ofert upływa dnia  27 grudnia 2012 r. o godz. 10:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27 grudnia 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24, 46-146 Domaszowice.

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego  w zakresie dowozu i odwozu dzieci.
 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku zmiany stawek VAT.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Uprawnionymi osobami do kontaktów z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej: Anna Bodzioch: tel. 77 4108 250 Urząd Gminy Domaszowice, ul.  Główna 26, 46-146 Domaszowice

-  w zakresie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Sławska tel. 77 4108 250 Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

 

 Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                           mgr Zenon Kotarski


OR. 271.2.2012                                                                                 

 Domaszowice 2012.12.27

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na:Przewozy i opieka nad  dziećmi i uczniami zamieszkałymi na terenie Gminy Domaszowice  w czasie dowozu do szkół i przedszkola w roku kalendarzowym 2013” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 27 grudnia 2012 r. (ogłoszenie o przetargu ukazało się w BZP nr 515420 - 2012 w dniu 17 grudnia 2012 r.)

Na zadanie  wybrano ofertę:   nr 1

Transport Osobowy Przewóz Dzieci

Usługi Turystyczne

Stanisław Nalepa

46-112 Świerczów, ul. Brzeska 2B

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w siwz, oferta otrzymała maksymalną liczbę 100 punktów w ramach zastosowanego kryterium: cena

Cena wybranej oferty ; 4,32 zł brutto za 1 km (słownie:  cztery złote trzydzieści dwa grosze)

2. Liczba otrzymanych ofert  - 2,

z których odrzucono – 0, wykluczono – 0,

3. Kryteria oceny ofert: oferowana cena - 100%

4.Wykonawcy  nie wykluczeni i nie  odrzuceni

Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o. Namysłów,

 ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów

Wykonawca złożył ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w siwz, oferta otrzymała 90,38 punktów w ramach zastosowanego kryterium: cena

Oferowana cena – 4,78 zł brutto za 1 km (słownie: cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy).

5. Termin podpisania umowy

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                             mgr Zenon Kotarski


DOCzmiana SIWZ zmiana umowy.doc (33,00KB)

DOCSIWZ.doc (261,50KB)

DOCXformularz ofertowy.docx (18,87KB)

DOCUMOWA.doc (54,50KB)

DOCzał. nr 1.doc (25,00KB)

DOCzał. nr 2.doc (34,50KB)

DOCzał. nr 3.doc (22,00KB)

DOCzał. nr 4.doc (25,00KB)

 

UWAGA!

- dodano załacznik zmieniający SIWZ oraz umowę

- dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

- dodano informację o udzieleniu zamówienia