Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół i przedszkola oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Domaszowice - rozstrzygnięty

Gmina Domaszowice                                                                          Domaszowice 30.11.2012 r.

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice 

 

GKR.271.8.2012                                                                                            

                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Numer ogłoszenia: 484026 – 2012; data zamieszczenia 30.11.2012

Ogłoszenie o zamówieniu  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych na:
Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice oraz dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Domaszowice, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

NIP 752-13-73-411

REGON: 531413136

http: www.domaszowice.pl

e-mail:

tel. 77 4108 250  fax. 77 4108 250

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

3. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 listopada 2012 r.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice www.domaszowice.pl w dniu 30 listopada 2012 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, formularz ofertowy i inne załączniki można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi osobiście w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest bezpłatna.

5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zadanie 1 Przewóz i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice

Przewozy i opieka nad dziećmi podczas drogi  do i ze szkół i przedszkola tj. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach, Szkoła Podstawowa w Polkowskiem i Publiczne Przedszkole w Domaszowicach w roku kalendarzowym 2013. Przewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej i funkcjonowania przedszkola. Wykonawca musi posiadać taką liczbę pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci aby zapewnić przewóz wymaganej liczby na danej trasie oraz pojazdy do przewozu dzieci zastępcze w przypadku awarii. Pojazdy muszą posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów oraz muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Dowóz dzieci do placówek oświatowych to w sumie około 65,5 km a odwóz powinien się odbywać trzykrotnie w ciągu dnia. Zamawiający poniesie koszty przewozu po trasach, nie poniesie kosztów dojazdu przewoźnika do początku i od końca trasy. Zmiana liczby dzieci +/- 5-oro do prognozowanej nie będzie wymagała zmiany w trasie i liczbie przejazdów. Dzieci są do odebrania z miejscowości: Woskowice Górne, Woskowice Górne – Świbne, Polkowskie, Włochy, Dziedzice, Wielołęka, Nowa Wieś, Zofijówka, Siemysłów, Domaszowice – Zalesie, Strzelce, Gręboszów, Gręboszów – Sułoszów. Dzieci muszą być dowiezione do placówek w jak najkrótszym czasie, nie później niż na 10 minut przed rozpoczynającymi się zajęciami, czyli godziną 8.00 w przypadku Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, godziną 8.15 w przypadku Szkoły Podstawowej w Polkowskiem i nie później niż godziną 9.00 w przypadku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach (dzieci mogą przebywać w pojeździe maksymalnie godzinę od początku trasy do jej końca, którym jest konkretna placówka oświatowa). Dowóz dzieci do placówek  to łącznie około 65,5 km i 248 dzieci w ciągu dnia.

Kursy powrotne z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego powinny się odbywać trzykrotnie w ciągu dnia tj.: o godz. 12.30; 13.20; i 14.15 (poniedziałek, czwartek i piątek) lub 15.10 (wtorek, czwartek). Ponadto dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach nie mogą  być odwożone wcześniej niż o godzinie 14.00; dzieci ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem powinny być odbierane po godzinie 14.30. Autobusy posiadać muszą  zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów do i ze szkół i przedszkola zapewnia Wykonawca.

       Wspólny Słownik Zamówień CPV:

       60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)

       60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

       60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób                         

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umów. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji usługi) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

Zadanie 2 Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

Dzieci do odebrania są w miejscowościach Siemysłów, Domaszowice–Zalesie, Domaszowice, Włochy, Strzelce, Woskowice Górne–Świbne. Trasa obejmuje odbiór dziecka z spod domu, odwiezienie do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie i powrót do domu po zajęciach (w sumie 76 km dziennie  i 8 dzieci dziennie) przez cały rok 2013 w dni nauki szkolnej. Dzieci muszą być dowiezione do placówki w jak najkrótszym czasie, nie później niż na 10 minut przed rozpoczynającymi się zajęciami. Wykonawca musi posiadać pojazd przeznaczony do przewozu dzieci niepełnosprawnych, zapewnić przewóz wymaganej liczby na danej trasie oraz pojazdy do przewozu dzieci niepełnosprawnych zastępcze w przypadku awarii. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozu zapewnia Wykonawca. Autobusy posiadać muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży oraz muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów do i ze szkół i przedszkola zapewnia Wykonawca.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

          60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)

          60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

          60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób                          

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umów. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta w miejscu realizacji usługi, objechanie trasy) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

Dopuszcza się składania ofert częściowych tj.:

- na zadanie 1  tzn. przewozy i opieka nad dziećmi podczas drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice

- i na zadanie 2 tzn. dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z  Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi wykazać posiadanie aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi wykazać 2 referencje potwierdzające świadczenie usług o podobnej działalności tj. przewóz dzieci lub osób, dzieci niepełnosprawnych.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.  Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi przedstawić wykaz pojazdów, które wykorzysta do wykonania zadania.

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową.

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.. 1 i 2 ustawy.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

2. koncesja, zezwolenie lub licencja

9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1  ustawy, należy przedłożyć :

1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

1) dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Informacja o dokumentach potwierdzających , że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

1.Wypełniony formularz oferty,

2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i  podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

3. Określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy

4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych   w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:

nie

13. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

14. Zaliczki:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

- cena  brutto za 1 km - 100% (najniższa cena)

16. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach  w pok. Nr 1 (Sekretariat) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26 ,46-146 Domaszowice.

Koperty mają być zaadresowane według poniższego wzoru:

Gmina Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice Oferta na przetarg nieograniczony  „Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice  oraz dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie” nie otwierać przed  10 grudnia 2012 r. godz.10.00.

Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2012 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  10 grudnia 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24, 46-146 Domaszowice.

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:     

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego  w zakresie dowozu i odwozu dzieci

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku zmiany stawek VAT.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej:

nie dotyczy 

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Uprawnionymi osobami do kontaktów z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej: Anna Bodzioch: tel. 774108250 Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice 

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Sławska tel. 774108250 Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

 

 Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                        mgr Zenon Kotarski

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (29,00KB)

DOCOgłoszenie o unieważnienie perzetargu w części dot. Przewozów i opieki nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice.doc (27,50KB)

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (30,50KB)

DOCSIWZ.doc (265,50KB)

DOCWyjaśnienie do SIWZ.doc (46,50KB)

DOCXformularz ofertowy.docx (19,10KB)

DOCzał. nr 1.doc (25,00KB)

DOCzał. nr 2.doc (34,50KB)

DOCzał. nr 3.doc (22,00KB)

DOCzał. nr 4.doc (26,00KB)

DOCzał. nr 5.doc (24,50KB)

DOCUMOWA.doc (54,00KB)


 

UWAGA!

- Dodano wyjaśnienia do SWIZ

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie o unieważnieniu w części dot.: Zadania 1

- Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Dodano informację o udzieleniu zamówienia