Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Polkowskie

Domaszowice, 10.04.2024

RI.6721.1.2023.OR

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Polkowskie

Na podstawie art. 8h oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39, w związku z art. 46 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Domaszowice nr XLV.338.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Polkowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.04.2024 r. do 10.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, w godz. 8.00 do 15.00.

Spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją projektu planu odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Dyżur projektanta w sprawach związanych z projektem planu odbywał się będzie w dniach od 10.04.2024 r. do 10.05.2024 r., pod nr komórkowym 600 349 457 lub e-mail: wojciech_zabawa@o2.pl.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w terminie konsultacji na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

Zgodnie z art. 8i ust. 1, pkt 1 ustawy zainteresowani mogą wnieść uwagi do projektu planu opracowywanego na podstawie wymienionej wyżej uchwały oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie prowadzenia konsultacji społecznych, tj. do dnia 10.05.2024 r.

Uwagi należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.domaszowice.pl. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) na adres: .

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 /-/ Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                                            Urszula Medyk

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46 -146 Domaszowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Domaszowice.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domaszowice jest Wojciech Olender,e - mail:
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Domaszowice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
 9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa,
  w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.


PDFWzór pisma dot. aktu planowania przestrzennego.pdf (173,56KB)

PNGmpzp Polkowskie.png (415,95KB)

PDFmpzp Polkowskie - uchwała.pdf (187,50KB)

PDFPONŚ mpzp Polkowskie.pdf (3,87MB)