Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe – rozgraniczenie dz. nr 131/1 – 131/2 obręb Polkowskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁKI

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP: 752-13-73-411

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Polkowskie gm. Domaszowice oznaczonej jako działka nr 131/1 am. 1 z działką sąsiednią oznaczoną numerem 131/2 am.1.
  2. Geodeta oprócz pełnienia zwykłych czynności, jakie ma biegły, ma obowiązek zebrania wszystkich istniejących materiałów zarówno tych z państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ale także te archiwalne jak i te, które przedstawiają strony postępowania.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
  2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
  3. Oferta ma zawierać cenę netto i brutto oraz termin realizacji.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być złożona w terminie do 12.03.2024 r., do godz. 15:30, na adres Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres email nieruchomosci@domaszowice.pl
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
  2. Zamawiający powiadomi telefonicznie o wyborze oferty, Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

VII.  Szczegółowe informacje w sprawie zamówienia można uzyskać: pod  tel. 774108250 wew. 110, w godzinach pracy Urzędu. 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                        /-/ Urszula Medyk

Domaszowice, 27.02.2024 r.