Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 211/11, a.m. 1, obręb Domaszowice - ZMIANA TERMNIU

 

OGŁOSZENIE

o zmianie treści ogłoszenia

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Domaszowice dokonuje zmiany treści ogłoszenia z dnia 12.01.2024 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działka numer 211/11, a.m. 1, obręb Domaszowice, KW OP1U/00038920/0 o pow. 0,0407 ha.

 

Zmianie ulega data przetargu oraz data upływu terminu wpłaty wadium, zamiast:

„Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 12 lutego 2024 roku.”

 

Ustala się:

„Przetarg odbędzie się dnia 1 marca 2024 r. o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 26 lutego 2024 roku.”

 

Niniejsza zmiana ogłoszenia o przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice, a także na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Siemysłów.

 

 

/-/ Wójt Gminy Domaszowice

 

Urszula Medyk

 

Domaszowice, 31.01.2024 r.


Domaszowice, dnia 12.01.2024 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

  • Oznaczenie nieruchomości: działka numer 211/11, a.m. 1, obręb Domaszowice,
    KW OP1U/00038920/0. 
  • Powierzchnia: 0,0407 ha.
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miejscowości Domaszowice, granicą północną sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), granicą wschodnią sąsiaduje z drogą gminną (droga o nawierzchni asfaltowej), granicą zachodnią z terenami upraw rolnych, natomiast granicą południową z rowem melioracyjnym. Kształt działki w miarę regularny, zbliżony do prostokąta. Klasoużytek – Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.  
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: 12MN – Tereny zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość położona w trasie przebiegu linii elektroenergetycznych 110 kV ze strefą ochronną, co może ograniczyć sposób jej zagospodarowania.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 14.100,00 złotych brutto.
  • Wysokość wadium: 1.410,00 złotych.
  • Minimalne postąpienie: 150,00 złotych.

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 12 lutego 2024 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. Nr 10

 

 

/-/ Wójt Gminy Domaszowice

 

Urszula Medyk