Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Woskowice Górne

Domaszowice, 26.10.2023 r.

RI.6721.5.2023.OR

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Woskowice Górne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice uchwały nr XLV.339.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Woskowice Górne oraz uchwały nr L.371.2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV.339.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Woskowice Górne.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: ug@domaszowice.pl) do Wójta Gminy Domaszowice na adres Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

/-/ Wójt Gminy

Urszula Medyk


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Domaszowice w imieniu której czynności dokonuje Wójt Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 -146 Domaszowice.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw przez Gminę Domaszowice, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Domaszowice inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email oraz telefonicznie 887 818 800.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Domaszowice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
 9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwaniezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 11. Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

PDFUchwała.XLV.339.2023.2023-04-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wybranych terenów w obrebie geodezyjnym Woskowice Górne.pdf (393,73KB)
PDFUchwała.L.371.2023.2023-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XLV.339.2023 Rady Gminy Domaszowice zdnia 28kwietnia 2023r.pdf (428,65KB)