Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie - II postępowanie

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (33,75KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (53,24KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (234,97KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (160,71KB)

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia-1.pdf (146,61KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37,90KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (312,46KB)
PDFWyjaśnienia do SWZ nr 1-sig.pdf (358,68KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (192,57KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (879,28KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (73,50KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (22,70KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (23,77KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (38,89KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (30,86KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (40,43KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (22,42KB)
DOCXZałącznik nr 7 do formularza oferty - wykaz robót budowlanych.docx (25,58KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zp.docx (27,27KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (919,84KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (296,04KB)
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy PFU.pdf (6,49MB)