Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na „Odwodnienie drogi gminnej w Siemysłowie”


Gmina Domaszowice                                                                                                Domaszowice 2012 – 09 - 26

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

Nr GK. 271.4.2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Na podstawie art. 95 ust 1, art. 139 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że  w dniu 21 września 2012 r. została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odwodnienie drogi gminnej w Siemysłowie” (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się  w BZP Nr ogłoszenia  287988-2012  z dnia 06.08. 2012 r.) pomiędzy Gminą Domaszowice reprezentowana przez Zenona Kotarskiego – Wójta Gminy Domaszowice, a  Tomaszem Oziębłym prowadzącym działalność gospodarczą pn: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8, 46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył  najkorzystniejszą ofertę, zgodną ze wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymał maksymalną ilość punktów = 100,00.

Do przetargu wpłynęły: cztery   oferty, odrzucono – 3 oferty.

Cena wybranej oferty  nr 2 –  62 186,02  zł, 

Oferta z najwyższą ceną –  94 899,99 zł.   

                                                                                         

 

                                                                                                   Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                           Zenon Kotarski


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                                                                        

Domaszowice 2012-09-12

Nr GK. 271.4.2012  

Działając na podstawie art. 92 ust 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759)

1. Nazwa zamawiającego: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

2. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:„Odwodnienie drogi gminnej w Siemysłowie”

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 24 sierpnia 2012 r

(ogłoszenie o przetargu ukazało się w BZP nr 287988-2012 w dniu 06  sierpnia 2012 r.)

3. Liczba otrzymanych ofert – 4 oferty

z których  odrzucono – 3, wykluczono – 3,

4. Kryteria oceny ofert:  oferowana cena - 100%

5. Wybrano  ofertę: nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Tomasz Oziębły

ul. Piłsudskiego 8

46-100 Namysłów

Uzasadnienie  wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w siwz, oferta otrzymała maksymalną liczbę 100 punktów w ramach zastosowanego kryterium: cena

Cena wybranej oferty ;   62 186,02 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa  tysiące sto osiemdziesiąt sześć złoty  02/100)

6.Wykonawcy  wykluczeni i  odrzuceni

Oferta nr 1

    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych

    „Mosty-PRDiM”  Sp. z o.o.

    ul. Grunwaldzka 76

    47-220 Kędzierzyn-Koźle

Pismem z dnia 04.09.2012 r Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w terminie do 11.09.2012 r. dokumentów  opisanych w pkt 6 siwz – wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien uzupełnić następujące dokumenty: - zał. nr 3 – wykaz osób Wykonawca wykazał tylko jedną osobę, kierownika budowy, do wykonania zadania niezbędnym jest dysponowanie również innymi osobami, brak  zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.  Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  wyżej cytowanej ustawy „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu” 

Oferta nr 3

   „MARPOL”

   Ferlin Marceli

   Kostów 1

   46-220 Byczyna

Pismem z dnia 04.09.2012 r Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w terminie do 11.09.2012 r. dokumentów  opisanych w pkt 6 siwz – wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien uzupełnić następujące dokumenty: - zał. nr 2 Zamawiający żądał wykazania dwóch robót odpowiadających planowanemu do wykonania zakresowi, Wykonawca wykazał tylko jedną robotę, - zał. nr 3 – wykaz osób  Wykonawca wykazał tylko jedną osobę -kierownika budowy do wykonania zadania niezbędnym jest dysponowanie również innymi osobami, przedłożone zaświadczenie z US i informacja z KRK  są  nieaktualne, brak zał. nr 8 – wykaz sprzętu i brak polisy ubezpieczeniowej.    Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.  Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  wyżej cytowanej ustawy  „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu” 

Oferta nr 4

   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

   ULBUD  Urszula  Sumisławska

   46-282 Lasowice Wielkie 53

Pismem z dnia 04.09.2012 r Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w terminie do 11.09.2012 r. dokumentów  opisanych w pkt 6 siwz – wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien uzupełnić następujące dokumenty:   - brak zał.  nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1, - zał. nr 2  wykaz robót, wykazane roboty nie odpowiadają zakresem robotom  planowanym do wykonania,  - nie kompletny zał. nr 7 oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,  - brak zał. nr 8 –wykaz sprzętu.  Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.  Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  wyżej cytowanej ustawy  „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu” 

7. Termin podpisania umowy

Umowa z wybranym Wykonawcą   zostanie podpisania w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania  niniejszej informacji.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              /-/ Zenon Kotarski


DOCOgłoszenie.doc (65,50KB)

DOCsiwz.doc (179,50KB)

DOCwyjasnienie siwz.doc (23,00KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (39,50KB)

DOCzał. nr 1.doc (27,50KB)

DOCzał. nr 2.doc (28,50KB)

DOCzał. nr 4.doc (26,00KB)

DOCzał. nr 5.doc (38,50KB)

DOCzał. nr 6.doc (25,00KB)

DOCzał. nr 7.doc (27,50KB)

DOCzał. nr 8.doc (25,00KB)

DOCzał.nr 3.doc (34,00KB)

DOCumowa.doc (68,00KB)

Dokumentacja projektu:

PDFMetryka opracowania.pdf (45,45KB)

PDFSpis zawartości opracowania.pdf (36,56KB)

PDFOświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego.pdf (32,63KB)

PDFPlan sytuacyjny.pdf (136,74KB)

PDFProjekt budowlany.pdf (160,90KB)

PDFOpis i wyliczenia.pdf (51,49KB)

PDFI opis techniczny.pdf (152,86KB)

PDFPrzekroje poprzeczne rowu odwadniania.pdf (157,00KB)

PDFPrzekroje poprzeczne rowu odwadniania 2.pdf (161,27KB)

PDFPrzekroje poprzeczne rowu odwadniania 3.pdf (159,26KB)

PDFPrzekroje poprzeczne rowu odwadniania 4.pdf (130,74KB)

PDFPrzekrój poprzeczny rowu przydrożnego.pdf (36,62KB)

PDFPrzekrój poprzeczny rowu przydrożnego 2.pdf (36,04KB)

DOCbioz siemysłów.doc (53,00KB)

DOCsst 1 roboty przygotowawcze domaszowice.doc (57,50KB)

DOCsst 2 usuniecie drzew i krzków domaszowice.doc (653,50KB)

DOCsst3 roboty ziemne domaszowice.doc (72,00KB)

DOCsst4 rurociagi zelb domaszowice.doc (170,50KB)

DOCsst5 rowy domaszowice.doc (45,50KB)