Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Domaszowice ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (również mieszkańców z terenów skanalizowanych) i dostarczenie wypełnionego druku do Urzędu Gminy Domaszowice w terminie do 30.06.2023 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Domaszowice, w sekretariacie, w pokoju nr 10 oraz na stronie internetowej: www.bip.domaszowice.pl w zakładce, Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków. Wypełnione druki prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCY OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Domaszowice przypomina właścicielom nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) dotyczącego usuwania zebranych nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika lub zanieczyszczenia gruntu przez nieczystości ciekłe. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna odpowiadać liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości i korzystających z takiego zbiornika jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Czynności związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków mogą wykonywać podmioty do tego uprawnione tj. przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie Wójta Gminy Domaszowice do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Domaszowice. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów na odbiór i transport nieczystości ciekłych z w/w uprawnionym przedsiębiorcą do prowadzenia takiej działalności na terenie gminy Domaszowice, a także do pobierania dowodów rozliczeń za wykonaną usługę (paragony, faktury VAT) potwierdzających realizację usług zgodnie z wymaganą częstotliwością.

NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ŚWIADCZĄ  FIRMY

Lp

Nazwa firmy/Właściciel firmy

Adres

Telefon

1

ARTRANS

Arkadiusz Mazik

ul. Gałczyńskiego 45

46-100 Namysłów

604 650 806

2

MACH-TRANS

Andrzej Chiryk

Domaradz 71

46-034 Pokój

501 240 935

3

KRIMA

Krzysztof Mainka

Fałkowice 4

46-034 Pokój

663 884 134

4

USŁUGI ROLNICZE

Tomasz Owsiński

Duczów Mały 17

46-255 Wierzbica Górna

665 807 535

5

Łukasz Łabędzki

ul. Młyńska 1

46-250 Szymonków

889535921

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Pracownicy Urzędu Gminy Domaszowice w trakcie cyklu kontrolnego przypadającego na rok 2023 i 2024 będą przeprowadzać kontrole realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w tym m.in. posiadania stosownych umów, dowodów korzystania z usług na podstawie zawartej umowy. Kontrola będzie polegała w szczególności na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane są odbiory.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi: - art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) - art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska – (tekst. jedn. – Dz. U. z 2022, poz. 2256 z późn. zm.) Za uchylanie się od określonych obowiązków, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach określonych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

DOCDruk zgłoszenie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.doc (59,00KB)