Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (63,59KB)
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (357,99KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (106,07KB)

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia-1.pdf (99,90KB)

PDFWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ.pdf (230,39KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (74,00KB) - aktualny

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (192,77KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (877,52KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (74,00KB) - nieaktualny
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (22,66KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (23,75KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (38,83KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (31,02KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (40,34KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (22,43KB)
DOCXZałącznik nr 7 do formularza oferty - wykaz robót budowlanych.docx (25,40KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (27,27KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (901,25KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (291,36KB)
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy PFU.pdf (6,49MB)