Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Budowa dróg gminnych w Siemysłowie

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (76,09KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (433,52KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (198,02KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (168,75KB)

PDFZmiana SWZ.pdf (270,31KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (42,82KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (415,75KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (79,50KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (800,10KB)
ZIPZRID.zip (3,41MB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (40,23KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (321,19KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (193,66KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (867,21KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (79,50KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (31,56KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (32,84KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (47,64KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (39,39KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (49,27KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (31,27KB)
DOCXZałącznik nr 7 do formularza oferty - wykaz robót budowlanych.docx (34,37KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (35,00KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (762,07KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (352,70KB)
ZIPPrzedmiar robót - element pomocniczy.zip (70,18KB)
ZIPSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB.zip (2,60MB)
ZIPDokumentacja techniczna.zip (3,49MB)