Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

Typ zamówienia:
Rokowania
Data ogłoszenia:
11-07-2022

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Wójt Gminy Domaszowice podaje do publicznej wiadomości, że: 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości:

 1. 3/12 udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 100/3 o pow. 1,1900 ha, położonej w obrębie Strzelce z karty mapy 3, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00010999/2. Nieruchomość znajduje się w północnej części wsi Strzelce, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz z terenami rolnymi. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej: droga o nawierzchni asfaltowej dz. 829/4, która to prowadzi do drogi utwardzonej dz. 101/7.

Na działce znajdują się poniższe zabudowania:

 • budynek mieszkalny o pow. zabudowy budynku: 178 m2,
 • budynek gospodarczy o pow. zabudowy 19m2,
 • wiata drewniana pokryta eternitem o pow. zabudowy ok. 50m2,
 • budynek murowany gospodarczy pokryty eternitem o pow. zabudowy około 28m2,
 • wiata o konstrukcji betonowej o pow. zabudowy ok. 25m2,
 • wiata o konstrukcji blaszanej o pow. zabudowy ok. 60m2,
 • silosy murowane,
 • zagospodarowanie terenu.

Klasoużytek – Br-RIVb – grunty rolne zabudowane.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 32.200,00 złotych brutto.

 1. 1/2 udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 100/17 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Strzelce z karty mapy 3, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00019211/8. Nieruchomość znajduje się w północnej części wsi Strzelce, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz z terenami rolnymi. Działka 100/17 nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi o nawierzchni utwardzonej dz. 101/7 prowadzącej do drogi 829/4/

Na działce znajdują się poniższe zabudowania:

 • budynek mieszkalny o pow. zabudowy budynku: 37 m2,
 • zagospodarowanie terenu.

Klasoużytek – Br-RIVb – grunty rolne zabudowane.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 5.900,00 zł.

Dla nieruchomości będących przedmiotem rokowań wyznaczone były terminy przetargów:

I przetarg – 4 marca 2022 r.,

II przetarg – 27 maja 2022 r.

 1. Warunki przystąpienia do rokowań:
 1. zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w ust. 4 należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice do dnia 8 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 100/3, położonej w Strzelcach” oraz „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 100/17, położonej w Strzelcach”;
 2. warunkiem przystąpienia do rokowań na sprzedaż:
 • dz. nr 100/3 jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy - w wysokości 3.220,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Domaszowice Bank Spółdzielczy o/Namysłów nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006. Przy wpłacaniu zaliczki należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy;
 • dz. nr 100/17 jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy - w wysokości 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Domaszowice Bank Spółdzielczy o/Namysłów nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006. Przy wpłacaniu zaliczki należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy
 1. wpłaty zaliczki należy dokonać najpóźniej do 8 sierpnia 2022 r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Domaszowice;
 2. wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań, zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań, zaliczka podlega zwrotowi uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają;
 3. osobom, które nie wygrały rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.
 4. Osoby, które chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązują się do załączenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem rokowań, stanem prawnym, stanem faktycznym, granicami przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań zawartymi w ogłoszeniu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Domaszowice w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości (załącznik nr 1).
 • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań.

Termin i miejsce rokowań:

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice.

Pozostałe warunki rokowań:

 1. uczestnik rokowań winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości;
 2. rokowania są ważne chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach;
 3. jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań.
 4. Informacje dodatkowe:
 • wygrywający rokowania pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe;
 • protokół z rokowań stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości;
 • o terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań;
 • uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Domaszowice;
 • Wójt Gminy Domaszowice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości;
 • rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
 • ogłoszenie o rokowaniach podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, zamieszczono na tablicy ogłoszeń, udostępniono na BIP.
 • dodatkowych informacji o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Gminy Domaszowice pok. nr 10 lub tel. 774108250 w. 106.

 

Domaszowice, 11.07.2022 r.

Załączniki:

1. PDFKi00__Klauzula informacyjna OGOLNA.pdf (57,31KB)