Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice

                                                                                                                                                    

Domaszowice, dnia 14.09.2021 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE/ OFERTA CENOWA*)

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia:

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni                      
4 604,50 m², w tym 1050,00 m² ulokowanych na pokryciach dachowych, przeznaczonych do demontażu, transportu i utylizacji i 3 554,50 m² magazynowanych, przeznaczonych tylko do transportu i utylizacji. Podana ilość wyrobów azbestowych znajduje się na terenie gminy Domaszowice, w następujących lokalizacjach: Siemysłów – 3 posesje, Wygoda – 1 posesja, Wielka Kolonia – 1 posesja, Domaszowice – 3 posesje, Woskowice Górne – 6 posesji, Polkowskie – 3 posesje, Strzelce – 5 posesji, Włochy – 4 posesji, Dziedzice – 2 posesje, Gręboszów – 2 posesje, Zalesie – 1 posesja, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w projekcie umowy, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2021 r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, sekretariat do 17.09.2021 r. do godz. 10.00

lub mailowo na adres: referat.inwestycji@domaszowice.pl do 17.09.2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: Przelew

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki 77 4108 250 (wew. 106)

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

/-/ Wójt Gminy

Urszula Medyk

 

Treść oferty:

- dane Wykonawcy, tj. nazwa i adres, NIP i REGON ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

- za 1 m² demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych:

cenę netto  ……………………………….. zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

podatek VAT ……………………………...zł

słownie złotych …………………………………………………………………………………

cenę brutto ………………………………...zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

- za 1 m² transportu i utylizacji wyrobów azbestowych:

cenę netto  ……………………………….. zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

podatek VAT ……………………………...zł

słownie złotych …………………………………………………………………………………

cenę brutto ………………………………...zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...                                                              

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, klauzulą RODO i treścią umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                               ………………………………..                                                                                                                                                                                                             

                                                                                               podpis i pieczęć Wykonawcy

Uwagi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DOCzapytanie cenowe oferta cenowa.doc (33,00KB)

ODTProjekt umowy.odt (31,28KB)

DOCXklauzula RODO.docx (16,73KB)