Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice

                                                                                                                                                                  Domaszowice, 01.09.2021 r.

Zmiana zapytania ofertowego

Zmianie ulega projekt umowy w następującym zakresie:

W § 2 ust. 1, zdanie:
    „W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie Gminy Domaszowice, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819)- Karta przekazania odpadu.”
zamienia się na zdanie o następującym brzmieniu:
      W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie Gminy Domaszowice, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru (przez miejsce odbioru rozumie się każdą posesję wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy) do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819)- Karta przekazania odpadu.
 

/-/ Wójt Gminy

Urszula Medyk

 

Domaszowice, dnia 26.08.2021 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE/ OFERTA CENOWA*)

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia:

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni                      
4 917,00 m², w tym 2 827,50 m² ulokowanych na pokryciach dachowych, przeznaczonych do demontażu, transportu i utylizacji i 2 089,50 m² magazynowanych, przeznaczonych tylko do transportu i utylizacji. Podana ilość wyrobów azbestowych znajduje się na terenie gminy Domaszowice, w następujących lokalizacjach: Siemysłów – 4 posesje, Wygoda – 2 posesje, Wielka Kolonia – 1 posesja, Domaszowice – 3 posesje, Zalesie – 1 posesja, Woskowice Górne – 6 posesji, Polkowskie – 3 posesje, Strzelce – 5 posesji, Włochy – 5 posesji, Dziedzice – 2 posesje, Gręboszów – 2 posesje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w projekcie umowy, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 r.

Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, sekretariat do 03.09.2021 r.

Warunki płatności: Przelew

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki 77 4108 250 (wew. 106)

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

/-/ Wójt Gminy

Urszula Medyk

 

Treść oferty:

- dane Wykonawcy, tj. nazwa i adres, NIP i REGON ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

- za 1 m² demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych:

cenę netto  ……………………………….. zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

podatek VAT ……………………………...zł

słownie złotych …………………………………………………………………………………

cenę brutto ………………………………...zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

- za 1 m² transportu i utylizacji wyrobów azbestowych:

cenę netto  ……………………………….. zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

podatek VAT ……………………………...zł

słownie złotych …………………………………………………………………………………

cenę brutto ………………………………...zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...                                                              

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, klauzulą RODO i treścią umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                               ………………………………..                                                                                                                                                                                                             

                                                                                               podpis i pieczęć Wykonawcy

Uwagi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DOCzapytanie cenowe oferta cenowa.doc (32,50KB)

DOCprojekt-umowy.doc (69,50KB)

DOCXklauzula RODO.docx (16,73KB)