Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby zadań Gminy Domaszowice w 2021 roku.

Domaszowice, dnia 25.02.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby zadań Gminy Domaszowice w 2021 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wycena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
 2. Wycena nieruchomości gruntowej – niezabudowanej
 3. Wycena nieruchomości gruntowej – zabudowanej
 4. Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 • Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidzianej ilości.
 • Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb zamawiającego.
 • Wszystkie zadania i etapy przedmiotu zamówienia winny być opracowane zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.). 
 • Wydanie opinii w zakresie wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej.

Termin realizacji zamówienia: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2021 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 5 marca 2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                Urszula Medyk

ODTformularz ofertowy rzeczoznawca.odt (8,80KB)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Domaszowice, z siedzibą ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: ug@domaszowice.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domaszowice, tel. 887-818-800, e-mail: ug@domaszowice.pl

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby zadań Gminy Domaszowice w 2021 roku.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);
 • dostępu do danych osobowych (art.15 RODO;)
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

Nie przysługuje Państwu prawo do:

 • usunięcia danych osobowych w związku z (art. 17 RODO);
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Dane osobowe podane przez Państwa są warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.