Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

Domaszowice, 17.12.2020 r.

 

Zmiana zapytania ofertowego

W zapytaniu ofertowym z dnia 16.12.2020 r. zmianie ulegają obowiązki Wykonawcy:

 1. punkt 1 zostaje usunięty,
 2. punkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku”,
 3. Formularz oferty otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularz oferty.

ODTZałącznik nr 1 - formularz oferty.odt (9,98KB)

/-/ Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

 

Domaszowice, dnia 16.12.2020 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia: wykonywanie zadań z zakresu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Domaszowice.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 638)
 2. Pozostałych przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (psom
i kotom), w szczególności:

 1. poszukiwanie właściciela dla wyłapanego zwierzęcia, tzw. adopcja zwierzęcia;
 2. w przypadku, gdy niemożliwe jest zastosowanie pkt 1, zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
 3. zapewnienie opieki zwierzętom o nieuregulowanym stanie prawnym;
 4. wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty);
 5. zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z obligatoryjną sterylizacją lub kastracją wyłapanego bezdomnego zwierzęcia w schronisku bądź fundacji;
 6. zapewnienie gotowości do podjęcia wykonania usługi w ciągu 4 godzin od otrzymania zlecenia telefonicznego.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 28 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na przygotowanym przez Zamawiającego formularzu ofertowym. Dodatkowo należy dołączyć kopię (kserokopia lub skan) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                                                         / - / Wójt Gminy

                                                                                                                           Urszula Medyk

ODTFormularz oferty.odt (9,60KB) - druk nieaktualny (zgodnie ze zmianą z dnia 17.12.2020 r.)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) (dalej: RODO), informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Domaszowice, z siedzibą ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: ug@domaszowice.pl

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domaszowice, tel. 77410 82 50 wew. 106, e-mail: iod@domaszowice.pl;

3.      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym              z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Wykonywanie zadań z zakresu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Domaszowice

4.      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6.      Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

a)      sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);

b)      dostępu do danych osobowych (art.15 RODO;)

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

7.      Nie przysługuje Państwu prawo do:

a)      usunięcia danych osobowych w związku z (art. 17 RODO);

b)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;

c)      uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9.      Dane osobowe podane przez Państwa są warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.