Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy dla strażaków

Domaszowice, dnia 28.08.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domaszowice – ok. 85 strażaków. W związku z zagrożeniem wynikającym z pandemii COVID-19 szkolenie należy przeprowadzić odrębnie w każdej jednostce OSP (Strzelce, Woskowice Górne, Włochy, Wielołęka, Domaszowice, Siemysłów). Zakończeniem realizacji w/w przedmiotu zamówienia będzie przekazanie do Urzędu Gminy w Domaszowicach kopii zaświadczeń wydanych dla strażaków po przeprowadzeniu szkolenia.

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2020 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 07 września 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za przeszkolenie 1 osoby.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                               / - / Wójt Gminy

                                                                                                Urszula Medyk

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Domaszowice, z siedzibą ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: ug@domaszowice.pl

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Domaszowice, tel. 77410 82 50 wew. 106, e-mail: iod@domaszowice.pl;

3.      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy dla strażaków

4.      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6.      Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

a)      sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);

b)      dostępu do danych osobowych (art.15 RODO;)

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

7.      Nie przysługuje Państwu prawo do:

a)      usunięcia danych osobowych w związku z (art. 17 RODO);

b)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;

c)      uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9.      Dane osobowe podane przez Państwa są warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.