Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Zakup książek oraz e-booków i audiobooków

Domaszowice, dnia 27.07.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia

Zakup książek oraz e-booków i audiobooków o tematyce książek i lektur. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupionych książek, dostosowując ilość do aktualnych potrzeb. Przy zwiększeniu ilości zamawianych książek, dopuszcza się zakupienie innych tytułów niż wymienione w niniejszym załączniku, wówczas przy fakturowaniu zastosowane zostaną aktualnie obowiązujące ceny u wykonawcy.

W przypadku wybrania oferty dostarczenie książek stoi po stronie wykonawcy. Książki powinny być pozbawione wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych.

Termin realizacji zamówienia

do 20.08.2020 r.

Warunki płatności

 przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Marzena Balicka

Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na  druku załącznik nr 2 „Oferta”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć  w siedzibie zamawiającego w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup książek- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (Sekretariat).  Decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego.

Ofertę  należy złożyć do dnia  10 sierpnia 2020 r.  do godziny 12.00, oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                          Urszula Medyk

                                                                                                                    / - /

XLSXZałącznik nr 1.xlsx (39,83KB)

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,57KB)

XLSXZałącznik nr 2.xlsx (47,32KB)