Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Domaszowice w okręgu wyborczym Nr 2 zarządzone na dzień 26 lipca 2020 roku


PDFObwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do RG Domaszowice.pdf (135,02KB)


PDFProtokół wyników głosowania w wyborach uzupełniajacych.pdf (1,27MB)
PDFZestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczycm.pdf (2,05MB)INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach

w sprawie dyżurów w przeddzień i dzień wyborów

Gminna Komisja Wyborcza w Domaszowicach pełni dyżur:

  • w dniu 25.07.2020 r. w godzinach  1100 – 1200 - telefoniczny
  • w dniu 26.07.2020 r. w godzinach  700  do 2100 – telefoniczny i stacjonarny

Siedziba:

- Sala Ślubów Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

- Numery telefonów: 512691651; 508626043

Przewodniczący Gminnej Komisji
               Wyborczej w Domaszowicach

     /-/ Anna Trela          


PDFPostanowienia Komisarza Wybroczego w Opolu I o powołaniu obwodowej komisji wyborczej i zwolaniu jej I posiedzenia.pdf (103,15KB)

Materiały szkoleniowe dla członków OKW >na dole strony<


OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach
z dnia 9 lipca 2020 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Domaszowice
zarządzonych na dzień 26 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Gminna Komisja Wyborcza w Domaszowicach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Domaszowice zarządzonych na dzień 26 lipca 2020 r.

Okręg wyborczy Nr 2

 

ADAMSKA-WIĄCEK Magdalena Agnieszka, lat 41, zam. Domaszowice,

zgłoszona przez KW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 2006 - Lista nr 1,

popierana przez: Wspólnota Obywatelska 2006

 

 

 

SWĘDRAK Grzegorz Mieczysław, lat 49, zam. Domaszowice,

zgłoszony przez KWW GRZEGORZ SWĘDRAK - Lista nr 2

 

 

 

LASZCZAK Jan Tadeusz, lat 65, zam. Domaszowice,

zgłoszony przez KWW DOMASZOWICE 2020 - Lista nr 3,

popierany przez: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach

Anna Regina Trela


 INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Domaszowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Domaszowice zarządzonych na dzień 26 lipca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Opolu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 28 czerwca 2020 r. do godz. 14 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 1, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 14 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Opolu I

Cezary Obermajer


Informacja Dotycząca Dyżurów Urzędnika Wyborczego
w Urzędzie Gminy Domaszowice (sala ślubów)
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

Data dyżuru                                   Godziny dyżuru

22.06.2020 r. (poniedziałek)        od 13:00 do 15:30 (Sala Narad)

26.06.2020 r. (piątek)                   od 11:30 do 15:30 (do godz. 13:00 w Sali Ślubów, po godz. 13:00 w Sali Narad)

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczych w gminie Domaszowice można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

do 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej będą przyjmowane także w Urzędzie Gminy Domaszowice, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos

email: urz-160601-1@pkw.gov.pl


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I NR142 i 143.2020 w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia GKW.pdf (86,77KB)


KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOMASZOWICACH

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy Domaszowice

Gminna Komisja Wyborcza w Domaszowicach podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Gminna Komisja Wyborcza w Domaszowicach przyjmuje listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Domaszowice wybieranych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 26 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach – sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

- w dniu 18-19 czerwca 2020 roku w godz. 14.30-16.30

- w dniu: 22 czerwca 2020 r. – dyżur telefoniczny

2. Zgłoszenia, powinny być doręczone w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego bądź przez osobę przez niego upoważnioną. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, a także w przepisach wydanych na ich podstawie.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                            /-/Anna Trela


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 26 maja 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Domaszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Domaszowice w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 26 lipca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Domaszowice ulice: Osiedle Klonowe, Sportowa, Osiedlowa

Szkoła Podstawowa w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice

logo.png

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu I najpóźniej do dnia 13 lipca 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 21 lipca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Domaszowice najpóźniej do dnia 17 lipca 2020 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 26 lipca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach mieści się:

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, (sala ślubów)
46-146 Domaszowice

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula MEDYK

 


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 29 maja 2020 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Domaszowice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach w wyborach do Rady Gminy Domaszowice zarządzonych na dzień 26 lipca 2020 r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

2

Sołectwo Domaszowice ulice: Osiedle Klonowe, Sportowa, Osiedlowa

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach mieści się:

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, (sala ślubów)
46-146 Domaszowice

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula MEDYK


PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I dot. rejestracji komitetów.pdf (112,22KB)
PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domaszowice.pdf (229,09KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf (207,35KB)
 


PDFZarządzenie.OR.0050.49.2020.2020-05-18 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń.pdf (207,17KB)


Materiały szkoleniowe dla członków OKW wyborczych:

PPT2018-2023 - OKW_ UZUPEŁNIAJĄCE.ppt (8,18MB)
PPT2018-2023 - OKW_UZUPEŁNIAJĄCE_znak X.ppt (2,77MB)
 

 

Więcej informacji na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu pod adresem: https://opole.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-domaszowice-w-okregu-wyborczym-nr-2-zarzadzone-na-dzien-26-lipca-