Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 roku

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia braku mozliwości głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 roku.pdf (77,69KB)

 


 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
  2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
  3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski


PDFWyciąg z postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania OKW.pdf (1,27MB)


PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf (82,21KB) w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I.pdf (56,65KB) w sprawie dodatkowych zgłoszeń do OKW i ewentualnego losowania


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Domaszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Domaszowice wraz z przysiółkiem Zalesie i osadą Zalesie

Szkoła Podstawowa w Domaszowicach,

ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

logo.png

2

Sołectwo Włochy

Świetlica Parafialna we Włochach,

Włochy 62, 46-146 Domaszowice

3

Sołectwo Strzelce wraz z przysiółkiem Szerzyna

Świetlica Wiejska w Strzelcach,

Strzelce 52/4, 46-146 Domaszowice

4

Sołectwa: Polkowskie, Woskowice Górne wraz z przysiółkiem Świbne

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem,

Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

logo.png

5

Sołectwo Gręboszów wraz z przysiółkami: Stary Gręboszów, Sułoszów i osadą Jarzębiec

Świetlica Wiejska w Gręboszowie,

Gręboszów 29/5, 46-146 Domaszowice

6

Sołectwo Siemysłów wraz z przysiółkami: Wielka Kolonia, Wygoda

Świetlica Wiejska w Siemysłowie,

Siemysłów 11a, 46-146 Domaszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

logo.png

7

Sołectwa: Dziedzice, Wielołęka, Zofijówka, Nowa Wieś wraz z przysiółkiem Międzybrodzie

Strażnica OSP w Wielołęce,

Wielołęka 23a, 46-146 Domaszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

logo.png

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239  i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Domaszowice najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula MEDYK


INFORMACJA O ZAWIESZENIU DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu po konsultacji z Komisarzami Wyborczymi w Opolu nakazała Urzędnikom Wyborczym zawiesić do odwołania dyżury stacjonarne w urzędach gmin.

Mając powyższe na uwadze podane na stronie internetowej terminy dyżurów w Urzędzie Gminy w Domaszowicach są nieaktualne, a ewentualny kontakt w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych może odbywać się oprócz stosowania tradycyjnej formy (osobiście), za pomocą poczty elektronicznej pod adresem lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Telefon w sprawie kontaktu dla pełnomocników lub osób upoważnionych: +48 77 4 108 250 wew. 115.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos


Informacja dotycząca składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, uprzejmie informuję, że oprócz stosowania tradycyjnej formy (osobiście), możliwe jest składanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów bądź osób upoważnionych przez pełnomocnika, przesyłanych drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy urzędnika wyborczego lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Powyższa forma jest obecnie szczególnie zalecana z uwagi na ograniczenie do minimum wszelkich kontaktów, co ma na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jeśli przesłane dokumenty będą kompletne (tzn. w przypadku dokonywania zgłaszania przez osobę upoważnioną, dołączono skan upoważnienia oraz zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej zawiera odręczny jego/jej podpis) i nie zawierają błędów formalnych, zgłoszenie takie zostanie przyjęte.  

W przypadku wystąpienia braków w przesłanym zgłoszeniu, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o konieczności uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia jego wady do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w godzinach pracy UG Domaszowice).

Przypominam jednocześnie, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Domaszowicach.
W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia, natomiast przy wyborze formy elektronicznej data i godzina otrzymania korespondencji.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos

 

Druki zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:

- DOCZałącznik nr 1 Zgłoszenie do OKW.doc (72,00KB) - dla komitetów wyborczych

-DOCZałącznik tylko dla wyborców.doc (38,50KB) - spoza komintetów wyborczych


INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO
w Urzędzie Gminy Domaszowice (sala ślubów)
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

AKTUALNE DYŻURY

Data dyżuru

Godziny dyżuru

04.03.2020 r. (środa)

od 07:30 do 11:30

12.03.2020 r. (czwartek)

od 12:00 do 16:00

16.03.2020 r. (poniedziałek)

od 08:00 do 12:00

25.03.2020 r. (środa)

od 11:30 do 15:30

Dyżury w okresie od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r. zostaną wyznaczone
w późniejszym terminie (będą 2 razy w tygodniu).

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice można dokonywać
w nieprzekraczalnym terminie

do 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy

            Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane także w Urzędzie Gminy Domaszowice, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos


Wykaz miejsc na obszarze gminy Domaszowice wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

§ 1. Wskazuje się następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych:

1. Domaszowice – Tablica na skwerze koło budynku Poczty Polskiej oraz stacji PKP

2. Wielołęka – Tablica na skwerze koło Strażnicy OSP

3. Włochy – Tablica na skwerze koło przystanku PKS

4. Strzelce – Tablica przy budynku Świetlicy

5. Siemysłów – Tablica na skwerze przy przystanku PKS

6. Gręboszów – Tablica na skwerze koło Kościoła

7. Woskowice Górne – Tablica na skwerze koło Kościoła

8. Polkowskie – Tablica przy przystanku PKS

9. Nowa Wieś – Tablica na budynku Świetlicy

10. Zofijówka – Przy tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

§ 2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice (www.bip.domaszowice.pl).

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk


WAŻNE INFORMACJE DLA WYBORCÓW

DOTYCZĄCE DOPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW
ORAZ DO SPISU WYBORCÓW, A TAKŻE ZAŚWIADCZEŃ DO GŁOSOWANIA

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców oraz  wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, złożony przed dniem pierwszego głosowania dotyczą zarówno pierwszego, jak i ewentualnego ponownego głosowania. Zatem wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie w nim ujęty także w przypadku ponownego głosowania. Nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o dopisanie do kolejnego (innego) obwodu głosowania między turami. W tym przypadku wyborca, który
w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – musi pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie wydaje urząd, w którym wyborca został ujęty w spisie wyborców.

Natomiast wyborca, który przed I turą NIE ZŁOŻYŁ WNIOSKU o dopisanie do spisu wyborców w innym obwodzie, niż właściwy dla jego stałego miejsca zamieszkania, może złożyć taki wniosek najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania (tj. do 19 maja br).


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-


Do pobrania:

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (59,50KB)
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos..RTF (152,73KB)
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc (39,00KB)
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc (61,00KB)
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głos..RTF (137,12KB)