Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z III Sesji Rady Gminy Domaszowice dnia 28 grudnia 2018 r. (kadencja 2018-2023)

Protokół: PDFProtokół z III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 r.pdf (4,84MB)

Przebieg obrad Sesji:

Obrady rozpoczęto 2018-12-28 o godz. 13:04:18, a zakończono o godz. 14:56:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska


1. Otwarcie sesji. (13:04:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (13:05:00)

Głosowanie przyjęcia proponowanego porządku obrad (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Dominika Chrabańska, Czesław Grabowski, Adam Adamski, Halina Dutkiewicz, Albin Chrzanowski, Mieczysław Działański, Zbigniew Jachym, Grzegorz Sołtys, Anna Poprawa, Jacek Warga, Ryszard Rybka, Krzysztof Białkowski, Józef Prowideniec


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:06:00)

Głosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Halina Dutkiewicz, Czesław Grabowski, Zbigniew Jachym, Ryszard Rybka, Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Krzysztof Białkowski, Grzegorz Sołtys, Albin Chrzanowski, Adam Adamski, Jacek Warga, Józef Prowideniec, Mieczysław Działański, Anna Poprawa


4. Interpelacje i zapytania radnych. (13:07:00)


5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. (13:09:00)


6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. (13:11:00)


7. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za 2018 r. (13:16:00)


8. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy. (13:17:00)


9. Podjęcie uchwał w sprawie: (13:18:00)

       a. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (13:18:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Halina Dutkiewicz, Jacek Warga, Grzegorz Sołtys, Anna Poprawa, Ryszard Rybka, Krzysztof Białkowski, Albin Chrzanowski, Adam Adamski, Zbigniew Jachym, Mieczysław Działański, Dominika Chrabańska, Ewelina Wolska, Józef Prowideniec, Andrzej Kułakiewicz, Czesław Grabowski

       b. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Domaszowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (13:23:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Domaszowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Białkowski, Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Halina Dutkiewicz, Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Jacek Warga, Albin Chrzanowski, Anna Poprawa, Ryszard Rybka, Czesław Grabowski, Mieczysław Działański, Józef Prowideniec, Grzegorz Sołtys, Adam Adamski

       c. zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy (13:26:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Jacek Warga, Anna Poprawa, Ewelina Wolska, Albin Chrzanowski, Czesław Grabowski, Andrzej Kułakiewicz, Józef Prowideniec, Dominika Chrabańska, Zbigniew Jachym, Mieczysław Działański, Ryszard Rybka, Adam Adamski, Grzegorz Sołtys

       d. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach (13:30:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Albin Chrzanowski, Jacek Warga, Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Mieczysław Działański, Grzegorz Sołtys, Józef Prowideniec, Ryszard Rybka, Zbigniew Jachym, Anna Poprawa, Dominika Chrabańska, Adam Adamski, Czesław Grabowski

       e. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2019 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych (13:32:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2019 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Halina Dutkiewicz, Andrzej Kułakiewicz, Jacek Warga, Dominika Chrabańska, Adam Adamski, Józef Prowideniec, Mieczysław Działański, Anna Poprawa, Ewelina Wolska, Albin Chrzanowski, Krzysztof Białkowski, Czesław Grabowski, Grzegorz Sołtys, Zbigniew Jachym, Ryszard Rybka

       f. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2019 (13:37:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2019 (13:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kułakiewicz, Jacek Warga, Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Dominika Chrabańska, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Mieczysław Działański, Józef Prowideniec, Anna Poprawa, Albin Chrzanowski, Czesław Grabowski, Grzegorz Sołtys, Zbigniew Jachym, Adam Adamski

       g. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (13:41:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Ryszard Rybka, Jacek Warga, Ewelina Wolska, Andrzej Kułakiewicz, Albin Chrzanowski, Mieczysław Działański, Anna Poprawa, Grzegorz Sołtys, Dominika Chrabańska, Czesław Grabowski, Józef Prowideniec, Adam Adamski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Zbigniew Jachym

       h. uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok (13:49:00)

Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu budżetu gminy Domaszowice na 2019 rok (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Ewelina Wolska, Jacek Warga, Albin Chrzanowski, Anna Poprawa, Mieczysław Działański, Andrzej Kułakiewicz, Józef Prowideniec, Adam Adamski, Grzegorz Sołtys, Ryszard Rybka, Czesław Grabowski

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok (14:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ryszard Rybka, Krzysztof Białkowski, Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Ewelina Wolska, Andrzej Kułakiewicz, Jacek Warga, Albin Chrzanowski, Mieczysław Działański, Halina Dutkiewicz, Adam Adamski, Józef Prowideniec, Czesław Grabowski, Anna Poprawa, Grzegorz Sołtys

       i. zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:02:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Halina Dutkiewicz, Krzysztof Białkowski, Albin Chrzanowski, Ryszard Rybka, Ewelina Wolska, Andrzej Kułakiewicz, Czesław Grabowski, Jacek Warga, Mieczysław Działański, Zbigniew Jachym, Anna Poprawa, Adam Adamski, Józef Prowideniec, Grzegorz Sołtys

       j. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok (14:05:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Mieczysław Działański, Albin Chrzanowski, Ryszard Rybka, Andrzej Kułakiewicz, Anna Poprawa, Józef Prowideniec, Czesław Grabowski, Jacek Warga, Grzegorz Sołtys, Adam Adamski, Ewelina Wolska


10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (14:10:00)


11. Wolne wnioski. (14:12:00)

Głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany sposobu głosowania poprzez dodatkowo podniesienie ręki (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (13):
  Dominika Chrabańska, Krzysztof Białkowski, Ryszard Rybka, Czesław Grabowski, Mieczysław Działański, Zbigniew Jachym, Ewelina Wolska, Albin Chrzanowski, Jacek Warga, Anna Poprawa, Adam Adamski, Andrzej Kułakiewicz, Halina Dutkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Grzegorz Sołtys, Józef Prowideniec


12. Zamknięcie obrad sesji. (14:55:00)


Zakończono sesję (14:56:00)