Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego marki STAR 244 GBA

Zarządzenie Nr OR.120.3.2018

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Star

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam na dzień 05.04.2018 r. przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż pojazdu marki STAR 244 GBA, nr rejestracyjny OPI 161G, będącego własnością Gminy Domaszowice.

1. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin przetargu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Umowę kupna – sprzedaży określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przetarg ustala się na dzień 05.04.2018 r. godz. 11.00, cena wywoławcza pojazdu wynosi 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych).

§3

Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisje w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Marcin Korecki,

2. Członek Komisji – Marta Morga,

3. Członek Komisji – Helena Małaczyńska,

§4

Zadaniem Komisji będzie:

1. Ustalenie liczby zgłoszonych ofert oraz sprawdzenie wniesienia wymaganego wadium,

2. wyłonienie oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,

3. sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu.

§5

Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Urzędu Gminy w Domaszowicach w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§7

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Domaszowicach wraz z dokumentacją przetargową.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nazwa i siedziba jednostki                                                           Załącznik nr 1 do zarządzenia

Gmina Domaszowice                                                                       Wójta Gminy Domaszowice

ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice                           Nr OR.120.3.2018  z dnia 21.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie samochodu pożarniczego.

I. Opis przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem zbycia jest samochód pożarniczy marki STAR 244 GBA, nr rejestracyjny OPI 161G, stanowiący własność Gminy Domaszowice.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka i model: ○ STAR 244 GBA, samochód specjalny

Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy

Nr rejestracyjny: OPI 161G

Rok produkcji: 1984

Nr nadwozia: 08348

Producent: FSC Starachowice

Kolor: czerwony

Pojemność silnika cm3/DMC kg: 6830 cm3/ 9230

Samochód można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Grzegorzem Białkowskim tel. 503 028 700 w terminie od 22.03.2018 r. do 04.04.2018 r. w Siemysłowie.

II. Cena wywoławcza samochodu wynosi 7 000,00 złotych brutto.

III. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, oraz inne podmioty mające zdolność prawną, które wniosły wadium w pieniądzu w wysokości 700,00 zł (nr rachunku bankowego 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006) lub w kasie Urzędu Gminy Domaszowice czynnej od pon. – pt. w godz. od 07.30 do 14.00, w terminie do 04.04.2018 r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie do dnia 05.04.2018 r. do godziny 10.30 w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Złożone oferty zachowują ważność do dnia 19.04.2018 r.

 Nabywca, który zaoferował najwyższą cenę będzie zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji Przetargowej, nie dłuższym niż 7 dni. Należność powinna być wniesiona na konto Urzędu Gminy Domaszowice  13  8890 1011 0008 0031 2001 0004.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się/miał możliwość zapoznania się ze stanem technicznym zbywanego pojazdu.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie zbywającego: Urząd Gminy w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice w dniu 05.04.2018 r. sala narad o godz. 11.00

Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi po wpłacie pełnej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie podpisana do dnia 12.04.2018 r.

IV. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2) ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;

3) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) zawiera dane i dokumenty, które są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Domaszowice

Nr OR.120.3.2018  z dnia 21.03.2018 r.

Regulamin przetargu

na sprzedaż pojazdu marki STAR 244 GBA, nr rejestracyjny OPI 161G, będącego własnością Gminy Domaszowice

1. Do przetargu mogą stanąć osoby fizyczne i prawne oraz podmioty posiadające zdolność prawną, które okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

2. Wadium ustala się w wysokości 700,00 zł. Należy je wpłacić do kasy lub na konto Urzędu (nr rachunku 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł brutto

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert.

5. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłaty pełnej kwoty na konto bankowe urzędu (nr rachunku 13  8890 1011 0008 0031 2001 0004) lub w kasie urzędu w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji, nie dłuższym niż 7 dni.

6. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała przetarg, nie stawi się do podpisania umowy  w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Komisja przetargowa sporządza protokół zawierający:

- określający miejsce i datę przetargu,

- skład komisji przetargowej,

- wysokość ceny wywoławczej,

- dane oferty wygrywającej przetarg,

- podpisy członków komisji przetargowej oraz osoby wygrywającej przetarg.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Domaszowice

Nr OR.120.3.2018  z dnia  21.03. 2018 r.

UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………… r. w Domaszowicach

pomiędzy:

Gminą Domaszowice ul. Główna 26, tel. 77 4108 200

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, reprezentowanym przez:

mgr inż. Zenona Kotarskiego – Wójta Gminy Domaszowice

a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej Kupującym.

§1.

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód specjalny marki STAR 244 GBA, samochód specjalny o numerze rejestracyjnym nr         OPI 161G

o numerze nadwozia                          08348

rok produkcji                                         1984

§2.

1. Pojazd, o którym mowa w §1  stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do tego pojazdu nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3.

1.  Tytułem zapłaty ceny za pojazd, o którym mowa w §1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu

kwotę......................... zł brutto ( słownie................................................................................... zł),

płatną w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji, przelewem na konto
Sprzedającego o nr 13  8890 1011 0008 0031 2001 0004

  1. Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie.
  2. Opóźnienie Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dni upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy.

§4.

1.    Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
wynagrodzenia Sprzedającemu.

  1. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny za pojazd.
  2. Miejscem wydania pojazdu będzie plac strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie, Siemysłów 73B.
  1. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego prze Kupującego i Sprzedającego.
  2. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego

§5.

  1. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 umowy, zbadał dokładnie pojazd przed sprzedażą oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego.
  2. Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego pojazdu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

3.    Kupujący   dokonał   sprawdzenia  oznakowania  pojazdu   i   dowodu   rejestracyjnego,
nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

§6.

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.

§7.

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8.

1.   Sprzedający  nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacjininiejszej umowy.

2.    W   razie sporu sądowego sądem właściwym będzie Sąd Powszechny właściwydla Sprzedającego

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

§9.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Sprzedający, a jeden Kupujący.

Kupujący                                                                                                                                                           Sprzedający