Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole

WOOŚ.074.464.2017.MP

Opole, dnia  04 sierpnia 2017 r.                                                                                   

 

ZAWIADOMIENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu                                                              

zawiadamia
że zgodnie z zapisami  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257),  w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2017r., 1. W postępowaniach, które zostaną wszczęte po 6 sierpnia 2017r., 1.1. o wszczęciu postępowania, strony zostaną zawiadomione poprzez obwieszczenie wywieszone: a) na stronie BIP  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu; b) na tablicach ogłoszeń: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz  urzędu gminy, na terenie której planowane jest przedsięwzięci; c) w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia; W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zostanie zawarta informacja o tym, że o kolejnych czynnościach i decyzjach organu, strony postępowania będą zawiadamiane, zgodnie z zapisami cyt. wyżej art. 49 Kpa, wyłącznie poprzez  Biuletyn Informacji Publicznej  na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. 1.2. o kolejnych czynnościach i decyzjach, strony będą informowane przy wykorzystaniu  „nowej”,  wskazanej na wstępie możliwości tj.  wyłącznie poprzez BIP  na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.
2. W postępowaniach będących w toku, tryb powiadamiania stron nie ulega zmianie, tzn. będzie dokonywany w sposób taki jak do tej pory.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
Alicja Majewska