Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznych przetargach nieograniczonych na nieruchomości określone w księdze: OP1U0009349/1, OP1U/00036401/2, w miejscowości Zofijówka i Strzelce

  O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.)

 Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Strzelce obejmującej działkę numer 345/6 o pow. 0,6100 ha  z karty mapy 4, księga wieczysta numer OP1U0009349/1. Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów zabudowy wiejskiej i gruntów rolnych, II linia zabudowy względem głównej drogi wiejskiej, pozostaje  w zasięgu  sieci uzbrojenia ternu w e.e.  i wodę.  W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce teren oznaczony jest w połowie (3050 m²) symbolem 25 ZMU- tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami pozostała część nieruchomości nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice teren w połowie (3050  m² ) oznaczony jest symbolem R – tereny użytków rolnych.

Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                  30 000,00 zł

Wysokość wadium                                                     3 000,00

Minimalne postąpienie                                                 300,00

Przetarg odbędzie się dnia 1 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 23 lutego 2017 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Na dzień 23 .01.2017 ogłoszony był I publiczny przetarg ustny nieograniczony i zakończył się wynikiem negatywnym. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Uwaga

W przetargu może uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) i przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

Domaszowice, dn. 2017-01-25

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Zofijówka obejmującej działkę numer 24/4 o pow. 0,9747 ha z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U/00036401/2. Działka w otoczeniu terenów wiejskich i gruntów rolnych. Dojazd dogodny z drogi publicznej uzbrojenie sieciowe w energię elektryczną i wodę – w pasie głównej drogi, przydatność rolnicza słaba, rozłóg nieregularny. Działka niezabudowana, porośnięta drzewostanem. Opis drzewostanu: sosna 100%, pojedynczo brzoza, wskaźnik zadrzewienia 0,5, wiek zróżnicowany przeważająco 50 lat, klasa bonitacji II, drzewostan zaniedbany. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zofijówka - teren działki  oznaczony jest symbolem ZL – tereny  lasów. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                     25 000,00 zł

Wysokość wadium                                                       2 500, 00

Minimalne postąpienie                                                    300,00

Przetarg odbędzie się dnia 1 marca 2017r. o godzinie 13.15 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 23 lutego 2017 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w kwocie  642,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Na dzień 19.12.2016 ogłoszony był I publiczny przetarg ustny nieograniczony i zakończył się wynikiem negatywnym. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10 .

Prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe - art. 37a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach  z dnia 28 września 1991 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)

Domaszowice 2017-01-25

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski