Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. wymiaru podatku - rozstrzygnięty

PDFInformacja o wyniku naboru - stanowisko ds. wymiaru podatku.pdf (39,03KB)


PDFProtokół z naboru - stanowisko ds. wymiaru podatku.pdf (66,14KB)


Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – ds. wymiaru podatku. 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu. 

Osoby, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną: 

L.P. 

Imię i nazwisko 

Miejsce zamieszkania 

1. 

Jacek Majcher 

Domaszowice 

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej 

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko ds. wymiaru podatku odbędzie się 17 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24, 46-146 Domaszowice. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

Janusz Tryk


USC.2110. 3.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds.  wymiaru podatku w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Domaszowice

            Wymiar czasu pracy : pełny etat  

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,  
 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw,  Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,
 • dyspozycyjność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. wymiaru podatku.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • preferowany kierunek studiów Ekonomia, Prawo lub Administracja   
 • doświadczenie pracy w organach podatkowych bądź w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Wymiar podatków i opłat lokalnych (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za wyjątkiem podatku od środków transportowych.
 2. Prowadzenie rejestru przypisów oraz odpisów podatków i opłat lokalnych.
 3. Prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawach wymiaru, umorzenia, zastosowania ulg, przesunięcia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatków.
 4. Prowadzenie rejestru zeznań podatkowych oraz informacji podatkowych i pomoc przy ich wypełnianiu.
 5. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określeniem wymiaru podatków.
 8. Przygotowywanie zaświadczeń o  dochodowości, użytkach, niezaleganiu w podatkach, dotyczących ubezpieczeń w KRUS oraz innych zaświadczeń.
 9. Sprawowanie kontroli powszechności opodatkowania i podstawy jego wymiaru (kontrola deklaracji).
 10. Przygotowywanie decyzji w sprawie ulg z tytułu zakupu gruntów i odłogowanie, ulg inwestycyjnych, rozłożenia na raty oraz umorzeń podatku.
 11. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw oraz zakresu pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Przygotowywanie informacji w zakresie podatków i opłat lokalnych potrzebnych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz informacji udostępnianej zgodnie z przepisami prawa do publicznej wiadomości.
 13. Przyjmowanie i rejestrowanie w stosownym programie komputerowym wniosków wraz z wymaganymi dokumentami (fakturami) składanymi przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym,

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. sierpień 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznychi posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Stanowisko ds. wymiaru podatku w terminie do  7 października  2016 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Janusz Tryk –  Skarbnik Gminy,  tel. 077 410 82 50, wew. 103 (informacje merytoryczne) i Anna Bodzioch – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  tel. 077 410 82 50 wew. 105 (informacje formalne związane z dokumentacją konkursową).

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, r.  poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902).

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  Urzędu www.domaszowice.pl.

                                               Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

Domaszowice, 26.09.2016 r.