Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość określoną w księdze OP1U0009349/1, w miejscowości Strzelce

  O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Strzelce obejmującej działkę numer 345/6 o pow. 0,6100 ha z karty mapy 4, księga wieczysta numer OP1U0009349/1. Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów zabudowy wiejskiej i gruntów rolnych, II linia zabudowy względem głównej drogi wiejskiej, pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w e.e. i wodę. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce teren oznaczony jest symbolem 25 ZMU - tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                 88 835,52 zł

Wysokość wadium                                                    8 836,00

Minimalne postąpienie                                                 900,00

Przetarg odbędzie się dnia 17 października 2016 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 11 października 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 Wójt  Gminy

Zenon Kotarski 

Domaszowice 2016-09-14