Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KW OP1U/00055675/2, OP1U/00078844/3, OP1U/00042897/0, OP1U/00041886/3

Domaszowice 2016-07-04          

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.114.2015 z dnia 3 listopada 2015 r.   W ó j t   G m i n y  przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 127/2 o pow. 0,1700 ha, położoną w obrębie Dziedzice z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00055675/2.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice  teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej.

Cena nieruchomości:  17 940,78  zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Dziedzice  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  4 lipca 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 17 sierpnia  2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.          

 Wójt Gminy

Zenon Kotarski

 


Domaszowice 2016-07-04          

 W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.51.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.   W ó j t   G m i n y   przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 212/5 o pow. 0,9000 ha, położoną w obrębie Siemysłów z karty mapy 2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/3.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej oraz RP – tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Cena nieruchomości:  58 471,44  zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Siemysłów na okres 6 tygodni tj. od dnia  4 lipca 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 17 sierpnia  2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Do sprzedaży nieruchomości rolnych zastosowanie będą miały  przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 poz. 803 z późn. zm)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.          

 Wójt Gminy

 Zenon Kotarski

                                                                                    


Domaszowice 2016-07-04          

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

 

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.51.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.   W ó j t   G m i n y  przeznacza  do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 537/1 o pow. 1,0600 ha, położoną w obrębie Strzelce z karty mapy 2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00042897/0

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest w  symbolem 45 ZMU - tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Pozostała część 7200 m² nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi  grunt rolny - średniej przydatności rolniczej.

Cena nieruchomości:  73 490,88  zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  4 lipca 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 17 sierpnia  2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Do sprzedaży nieruchomości rolnych zastosowanie będą miały przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 poz. 803 z późn. zm).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.          

Wójt Gminy

Zenon Kotarski


Domaszowice 2016-07-04          

 W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.51.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.   W ó j t   G m i n y   przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 251 o pow. 0,1700 ha, położoną w obrębie Wielołęka z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00041886/3

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wielołęka teren oznaczony jest symbolem KUd – drogi klasy dojazdowej

Cena nieruchomości:   5 661,00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Wielołęka na okres 6 tygodni tj. od dnia 4 lipca 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 17 sierpnia 2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Do sprzedaży nieruchomości rolnych zastosowanie będą miały  przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz.U. z 2012 poz. 803 z późn. zm).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.          

  Wójt Gminy

Zenon Kotarski