Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (126,70KB)                             

   Domaszowice, 06.07.2016 r.

 

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 28.06.2016 r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 91399-2016, data zamieszczenia 17.06.2016 r.)

3. Liczba otrzymanych ofert - 1, z których odrzucono 0, wykluczono 0.

4. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 98%,

Czas reakcji- 2%.

5.Wybrano następującą ofertę

Oferta Nr 1

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ul. Rodziewiczówny 1

45-348 Opole

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu, otrzymał 100 punktów (cena brutto - 98 pkt, czas reakcji - 2 pkt).

Cena wybranej oferty wynosi: 39 978,40 zł brutto  (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 40/100).

 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r., poz.2164).

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                           Zenon Kotarski

                                                                                                                                    / - /

 

Do wiadomości :

  1. Strona Internetowa Gminy Domaszowice
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaszowice
  3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art. 92, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy)
  4. a/a

 

DOCZmiana SIWZ.doc (28,50KB)

PDFSIWZ po zmianach.pdf (586,60KB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy po zmianach.pdf (227,79KB)

DOCFormularz oferty po zmianach.doc (88,00KB)ze względu na dużą ilość wyliczeń w druku oferty i w związku z tym możliwość popełnienia błędu, proszę zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyliczenia na str. 2 w cenniku biletów przy podawaniu ceny brutto biletu miesięcznego oraz mnożeniu przez odpowiednią ilość osób na danym odcinku trasy oraz przy sumowaniu tych kwot, aby prawidłowo wyliczyć cenę oferty brutto

 

PDFogłoszenie.pdf (421,34KB)

PDFSIWZ.pdf (586,46KB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy.pdf (227,84KB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (200,09KB)

DOCFormularz oferty.doc (88,00KB) - ze względu na dużą ilość wyliczeń w druku oferty i w związku z tym możliwość popełnienia błędu, proszę zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyliczenia na str. 2 w cenniku biletów przy podawaniu ceny biletu brutto oraz mnożeniu przez odpowiednią ilość osób na danym odcinku trasy oraz przy sumowaniu tych kwot, aby prawidłowo wyliczyć cenę oferty brutto

DOCzałącznik nr 1 do formularza oferty.doc (43,50KB)

DOCzałącznik nr 2 do formularza oferty.doc (43,50KB)

DOCzałącznik nr 3 do formularza oferty.doc (50,00KB)

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty.doc (30,00KB)

DOCzałącznik nr 5 do formularza oferty.doc (42,00KB)