Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Skarbnika Gminy - rozstrzygnięty


PDFInformacja o wyniku naboru - Skarbnik.pdf (36,36KB)


PDFProtokół z naboru kandydata - Skarbnik.pdf (66,42KB)


Domaszowice, 2016.04.05

USC.2110.2.2016          

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na kandydata na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy

W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta. Oferta ta spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu.

Podaję do wiadomości listę kandydatów spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Domaszowice, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Janusz Tryk

Domaszowice

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informuję, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Alicja Piasecka


USC.2110.2.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  Skarbnika Gminy Domaszowice

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

2. Stanowisko pracy:    

Skarbnik Gminy Domaszowice, zatrudnienie na podstawie powołania

Wymiar czasu pracy : pełny etat  

3. Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią;  
 8. znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i kodeksu postępowania administracyjnego tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy    o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,  Kodeksu postępowania administracyjnego;
 9. Umiejętność kierowania  zespołem;
 10. Dyspozycyjność;
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym  stanowisku urzędniczym;
 12. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
 • Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki  w księgowości;
 • Ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki  w księgowości;
 • Wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dodatkowe wymagania:

 1. Preferowany kierunek studiów Ekonomia;  
 2. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. Znajomość obsługi komputera  w środowisku Windows, programów pakietu Microsoft Office  (arkusz kalkulacyjny,  poczta elektroniczna) oraz programów księgowości budżetowej i rachunkowej;
 4. Predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie organizacyjne, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista;
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 6. umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta.

5. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy oraz pełni obowiązki kierownika Referatu Finansowego. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Skarbnik Gminy wykonuje zadania określone przez Wójta Gminy.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy;
 2. Opracowywanie projektu budżetu gminy, szczegółowego podziału wydatków i dochodów, oraz współtworzenie strategii rozwoju gminy;
 3. Przygotowywanie uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych;
 4. Wnioskowanie wobec uprawnionych organów oraz opiniowanie projektów decyzji i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;
 5. Nadzór nad realizacją budżetu;
 6. Czuwanie nad zachowaniem okresowej równowagi budżetowej dochodów i wydatków oraz realizacji zadań budżetowych;
 7. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 8. Nadzór nad działalnością gospodarczo-finansową jednostek podporządkowanym Radzie Gminy;
 9. Dekretowanie dowodów księgowych;
 10. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych oraz dokonywanie okresowych ocen, analiz i prognoz realizacji budżetu;
 11. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu, sprawozdań dla GUS, sporządzenie bilansu i załączników;
 12. Przygotowywanie projektów zmian w budżecie;
 13. Przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu spraw finansowych i przedkładanie Wójtowi, Radzie Gminy i jej organom;
 14. Nadzór i kontrola kasy Urzędu Gminy;
 15. Akceptowanie rachunków do wypłaty;
 16. Kontrola nad ewidencją i wykorzystaniem środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
 17. Prowadzenie skonsolidowanej rachunkowości dla podległych jednostek organizacyjnych;
 18. Współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych;
 19. Zorganizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 20.  Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji w oparciu o przepisy w tym zakresie stanowiące;
 21. Kontrasygnowanie oświadczeń woli wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych;
 22. Kierowanie pracą podległego referatu.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat;

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze);

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice;

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym;

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. lutym 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. Pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. Pisemne oświadczenie  o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. Oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załącznika 1 a lub 2 a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r., poz. 1388 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru;
 10. Pisemne oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”;
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.);                                  
 12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy”  w terminie  do  1 kwietnia  2016 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Dodatkowe informacje:

Bliższych informacji udziela: Sylwia Matuszek – w zastępstwie Skarbnika Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 117 (informacje merytoryczne) i Anna Bodzioch – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 077 410 82 50 wew. 105 (informacje formalne związane z dokumentacją konkursową).

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.,  poz. 2135 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice zastrzega sobie prawo zakończenia otwartego naboru lub jego unieważnienie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  Urzędu www.domaszowice.pl.

Wyłoniony kandydat w otwartym naborze zostanie zgodnie z zasadami powoływania skarbnika gminy określonymi w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) przedstawiony przez Wójta Gminy do powołania przez Radę Gminy na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice.                      

                                               Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

Domaszowice, 22.03.2016 r.