Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny - rostrzygnięty


 

PDFProtokół z naboru.pdf (91,09KB)

 


Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu  o naborze na wolne stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwie oferty. Jedna  oferta spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu, natomiast druga nie.

Osoba, która zakwalifikowała się na rozmowę kwalifikacyjną:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Kamila Mentek

Włochy

 

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny odbędzie się 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Bożena Białkowska


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 24a, 46-146 Domaszowice

1. Stanowisko pracy

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) spełnianie kryteriów zawartych w art. 12 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

2) posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

4) korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

5) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6) posiadanie prawa jazdy kat. b,

7) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

8) znajomość przepisów prawa – ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

2) odpowiedzialność,

3) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

4) zdolności interpersonalne, analityczne i umiejętność pracy w zespole,

5) znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

2) prowadzenie rejestru przyznanych świadczeń,

3) obsługa programu „Świadczenia rodzinne”,

4) organizowanie realizacji świadczeń i czuwanie nad prawidłowością ich wykonania,

5) sporządzanie decyzji z zakresu świadczeń wychowawczych,

6) przygotowanie dokumentacji przewidzianej obowiązującymi przepisami dla danego świadczenia,

7) archiwizowanie akt i przekazywanie do archiwum zakładowego z zakresu spraw dot. świadczeń wychowawczych,

8) wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

  • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi miedzy członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),

  • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja),

  • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),

  • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),

  • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),usamodzielnienia się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.

9) określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz zmotywowanie rodziny do współpracy i działań zmierzających do ich pokonania, opracowanie planu pomocy,

10) informowanie rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji w zależności od potrzeb (np. możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego; świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji, urzędów, itd.),

11) odbywanie wizyt środowiskowych, prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej i indywidualne wsparcie dla uczestników. Oddziaływanie na system rodziny, praca nad zmiana zachowań, ról i postaw społecznych,

12) współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie podjętej pracy z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów,

13) prowadzenie dokumentacji (rejestr wizyt wraz z opisem podjętych działań w rodzinie, plany pomocy rodzinie oraz inne),

14) doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami,.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku, (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,

4) wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca,

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Ośrodka,

7) praca w miejscu zamieszkania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopia prawa jazdy,

6) kwestionariusz osobowy,

7) oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w styczniu 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Główna 24a, 46-146 Domaszowice, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny, w terminie do 7 marca 2016 r.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Bożena Białkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 77 419 44 51.

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm.).

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.


Domaszowice, 25.02.2016 r.

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej

/-/ Bożena Białkowska