Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość określoną w księdze OP1U00055675/2, w miejscowości Dziedzice

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2014 r. poz.518 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Dziedzice obejmującej działkę numer 127/2 o pow. 0.1700 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00055675/2.

Działka w otoczeniu terenów zabudowy mieszanej i gruntów rolnych .Dojazd mało dogodny .Działka nieuzbrojona , uzbrojenie sieciowe w energie elektryczną i wodę – w  głównej drodze wiejskiej.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dziedzice - teren działki  oznaczony jest symbolem MM– tereny  zabudowy mieszanej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice  i jest obciążona umową dzierżawy do dnia 30 sierpnia 2016 roku. Przeniesienie własności nastąpi w miesiącu wrześniu po wygaśnięciu umowy dzierżawy dotychczasowemu posiadaczowi zależnemu.  Nieruchomość nie posiada innych obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                17 940,78

Wysokość wadium :                                                   1 800,00

Minimalne postąpienie :                                                200,00

Przetarg odbędzie się dnia  7 marca 2016 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 2 marca 2016 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2016-02-03