Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KW OP1U/00055675/2

Domaszowice 2015-11-09

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.114.2015 z dnia 3 listopada 2015 r.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 127/2 o pow. 0,1700 ha, położoną w obrębie Dziedzice

z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00055675/2.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice  teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej.

Cena nieruchomości:  17 940,78  zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Dziedzice  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  09  listopada 2015. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 22 grudnia  2015 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.          

 Wójt Gminy

Zenon Kotarski