Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie cenowe - system elektronicznej informacji prawnej

Domaszowice, dnia 18.05.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

1. Przedmiot zamówienia

1) Udzielenie 30 dostępów internetowych on line do systemu elektronicznej informacji prawnej wraz z aktualizacjami systemu w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice przy ul. Głównej 26

Wykonawca będzie świadczył usługę przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jej uruchomienia.

2) Program musi posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem (login + hasło)

3) Program powinien zapewniać pracę on-line ze stale aktualizowaną bazą danych (bazy muszą być aktualizowane przez dostawcę minimum raz dziennie).

4) Dostęp przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

5) Przeprowadzenie szkoleń dla  pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zawartość Systemu Elektronicznego Informacji Prawnej

 1. Udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu dostępu na korzystanie z elektronicznego systemu informacji prawnej, zwanego dalej „Systemem” .
 2. Przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników w terminie do 30 dni roboczych od uruchomienia systemu. 
 3. Wykonawca udzieli na System 12 miesięcznej gwarancji począwszy od dnia jego zainstalowania.
 4. Baza systemu informacji prawnej winna zawierać akty prawne ze wszystkich dzienników urzędowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów pranych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) tj. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej „Monitor Polski B”, dzienniki urzędowe ministrów kierującymi działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Dziennik Ustaw

 1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania akty, data ogłoszenia, data wejścia w życie);
 2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące:
 3. Komplet tekstów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1944 roku;
 4. Możliwość udostępnienia kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych;
 5. Powiązania między aktami, w tym odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych;
 6. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych;
 7. Odwołania do cytatów/tez/komentarz/pism urzędowych z piśmiennictwa prawniczego  z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych;
 8. Dostęp do tekstów projektów ustaw warz z uzasadnieniem wniesionych do V Kadencji Sejmu wraz z oceną co do aktualności i systemem relacji z aktami i konkretnymi jednostkami redakcyjnymi oraz systemem relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla)*;
 9. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego i konkretnej jednostki redakcyjnej (projekty w relacji z aktem obowiązującym);

Monitor Polski

 1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy);
 2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące;
 3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1980 roku;
 4. Możliwość udostępnienia kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

Dzienniki Urzędowe

Ujednolicone tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydanych przez urząd występujący pod inną nazwą), w tym Dzienniki Urzędowe:

 1. Centralnego Biura Antykorupcyjnego co najmniej od 2007 r.
 2. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co najmniej od 2009 r.
 3. Komendy Głównej Policji co najmniej od 2001 r.
 4. Komendy Głównej Straży Granicznej co najmniej od 2001 r.
 5. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej co najmniej od 2001 r.
 6. Głównego Urzędu Miar co najmniej od 2001 r.
 7. Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej od 2001r.
 8. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd co najmniej od 1998 r.
 9. Komitetu Integracji Europejskiej co najmniej od 2000 r.
 10. Ministra Edukacji Narodowej co najmniej od 1999 r.
 11. Ministra Finansów co najmniej od 1988 r.
 12. Ministra Infrastruktury co najmniej od 2001 r.
 13. Ministra Kultury co najmniej od 2001 r.
 14. Ministra Nauki i Informatyzacji co najmniej od 2001 r.
 15. Ministra Obrony Narodowej co najmniej od 2001 r.
 16. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej co najmniej od 1988 r.
 17. Ministra Pracy i Polityki Społecznej co najmniej od 2005 r.
 18. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi co najmniej od 1999 r.
 19. Ministra Skarbu Państwa co najmniej od 2002 r.
 20. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji co najmniej od 1993 r.
 21. Ministra Spraw Zagranicznych co najmniej od 2001 r.
 22. Ministra Sprawiedliwości co najmniej od 1988 r.
 23. Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska co najmniej od 2002 r.
 24. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej co najmniej od 2001 r.
 25. Ministra Zdrowia co najmniej od 1989 r.
 26. Ministra Narodowego Banku Polskiego co najmniej od 1982 r.
 27. Urzędu Lotnictwa Cywilnego co najmniej od 2003 r.
 28. Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast co najmniej od 2001 r.
 29. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów co najmniej od 2001 r.
 30. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2001 r.
 31. Wyższego Urzędu Górniczego co najmniej od 2002 r.
 32. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co najmniej od 1988 r.
 33. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych co najmniej od 2003 r.
 34. Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty co najmniej od 2005 r.

Baza z zakresu oświaty

Wymagania zawartości:

 1. Dostęp do bazy aktów z zakresu oświaty i szkolnictwa,
 2. Program powinien zawierać ujednolicone wersje aktów prawnych z zakresu oświaty i szkolnictwa,
 3. Orzecznictwo,
 4. Pisma urzędowe,
 5. Analizy problemów z zakresu oświaty i szkolnictwa,
 6. Komentarze specjalistów z zakresu oświaty i szkolnictwa,
 7. Wzory dokumentów,
 8. Wbudowana wyszukiwarka przeszukująca bazę programu,
 9. Interfejs graficzny programu w języku polskim,
 10. Możliwość zadawania pytań problematycznych specjalistom z zakresu oświaty i szkolnictwa.

Ponadto, baza systemu musi zawierać:

 1. Kompleks tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,
 2. Komplet tekstów aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;
 3. Wzory pism i umów, w tym zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich;
 4. Orzeczenia sądowe (nie mniej niż 100 000), w tym Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych;
 5. Nieopublikowane orzeczenia SN, NSA i WSA;
 6. Orzecznictwo administracji w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, wojewodów;
 7. Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu zamówień Publicznych;
 8. Inne pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji rządowych i innych instytucji państwowych (obecne i archiwalne) nie mniej niż 15 tys.;
 9. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami;
 10. Komentarze (w tym skierowana część jednostek redakcyjnych: Kp, Kpa, KRO, Kc, Kpc, Kpk) monografie dotyczące prawa polskiego nie mniej niż 550;
 11. Wybór komentarzy (nie mniej niż 2 do ustaw kodeksowych) aktualizowanych kwartalnie po zmianach w prawie;
 12.  Bibliografia prawnicza nie mniej niż 200 tys.
 13. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych oraz prokuratur;
 14. Cytaty z piśmiennictwa prawniczego nie mnie niż 25 tys. min. z 25 periodyków prawniczych.

Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji prawnej

 1. Sposoby wyszukiwania
 1. Wyszukiwania wg identyfikatora aktu prawnego/sygnatury orzeczenia/numeru druku projektu ustawy.
 2. Wyszukiwania wg rocznika.
 3. Wyszukiwania wg. Gminy, powiatu.
 4. Wyszukiwania wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych.
 5. Wyszukiwanie wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania.
 6. Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące i orzecznictwo, w podziale na aktualnie i nieaktualne.
 7. Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów.
 8. Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju i autora
 9. Możliwość wyszukiwania listy orzeczeń sądów, administracji, cytowanych w innych orzeczeniach.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą.
 2. Możliwość dokonywania przez użytkowania zmiany daty oceny systemu prawa – aktów obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkowania datę.
 3. Wyodrębnienie w zakresie Dz. U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.
 4. Wyodrębnienie w zakresie Dz. Wojewódzkich osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.
 5. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M.P.
 6. Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z systemu do edytorów tekstów.
 7. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych i prokuratur z możliwością wyszukiwania wg właściwości miejscowej.
 8. Możliwość wybrania poszczególnych jednostek redakcyjnych przeglądanego aktu i przeniesienie jej do osobnego okna, w którym wyświetlone będą pełne brzemienia tej jednostki po kolejnych zmianach – wersje historyczne poszczególnych jednostek redakcyjnych.
 9. Dostęp do publikacji książkowych – monografii dotyczących wybranego zagadnienia z poziomu tekstu aktu prawnego.
 10. Możliwość tworzenia podręcznych list dokumentów do wydruku.
 11. Interfejs użytkowania ma być zgodny z przeglądarką Firefox 3.0 lub nowszą oraz Internet Explorer 6.0 lub nowszą.

C. Inne

 1. System musi  dostarczyć dostęp do Bazy orzeczeń administracji, tj. samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, Głównej Komisji Orzekającej przy M.F., Zespołu Arbitrów przy U.Z.P. i inne oceniona co do aktualności.
 2. System musi  dostarczyć dostęp do czasopism samorządowych.

 

2.   Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

4.  Termin złożenia oferty: do 26 maja 2015 r.

5.  Warunki płatności: Płatne po przedłożeniu właściwie wystawionej faktury na adres zamawiającego Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 14-146 Domaszowice, NIP 752-13-73-411 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Anna Bodzioch

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za powyższą usługę.

 

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                                i pozyskiwania środków unijnych

                                                                                                                       Marta Morga