Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

ZP.271.3.2014                                                                      

  Domaszowice, 14.01.2015 r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust. 1 oraz art. 139 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm).

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Domaszowice, w imieniu której występuje Wójt Gminy – Zenon Kotarski

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że w dniu 14.01.2015 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 404438 – 2014 z dnia 10.12.2014 r. oraz zmiana Nr 412356 – 2014 z dnia 17.12.2014) pomiędzy: Gminą Domaszowice a firmą

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH EKOWOD SPÓŁKA Z O. O.

UL. MARIAŃSKA 2, 46-100 NAMYSŁÓW

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 22.12.2014 r.

Cena wybranej oferty brutto:                                           162 000,00 zł

Oferta z najniższą ceną brutto:                                        162 000,00 zł

Oferta z najwyższą ceną brutto:                                      233 280,00 zł

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                               Zenon Kotarski

                                                                                                                        / - /

 

 

ZP.271.3.2014                                                                              

Domaszowice, 05.01.2015 r.

           

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

 

1.  Nazwa Zamawiającego: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu    22.12.2014 r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 404438-2014, data zamieszczenia 10.12.2014 r. oraz 412356-2014 z dnia 17.12.2014 r.).

3. Liczba otrzymanych ofert - 3, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert:

Cena oferty brutto – 90 pkt

Pojazdy z normą minimum Euro 5 – 10 pkt

5. Wybrano następującą ofertę 

Oferta nr 3

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH

„EKOWOD” Spółka z o.o.

ul. Mariańska 2

46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100, z tego:

Cena oferty brutto – 90 pkt

Pojazdy z normą minimum Euro 5 – 10 pkt

Cena wybranej oferty wynosi:  162 000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

 

Pozostali wykonawcy

Oferta nr 1

EKO-TRANS Jan Kurowski, ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup

Uzyskała 62,50 punktów, z tego:

Cena oferty brutto – 62,50 pkt

Pojazdy z normą minimum Euro 5 – 0 pkt

 

Oferta nr 2

REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole

Uzyskała 79,02 punktów z tego:

Cena oferty brutto – 69,02 pkt

Pojazdy z normą minimum Euro 5 – 10 pkt

 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy Wykonawcom za oferty złożone w niniejszym postępowaniu.

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                       Zenon Kotarski

                                                                                                                /-/

 

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Gminy Domaszowice.

2.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice

3.  Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art.92, ust 1 ustawy Pzp).

4.  aa 

 

DOCXwyjaśnienia do SIWZ.docx (24,27KB)

PDFzałącznik nr 10 - umowa po zmianach.pdf (260,12KB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf (34,74KB)

ZP.271.3.2014                                                                              Domaszowice, 17.12.2014 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zmiany w ogłoszeniu :

Punkt 16 zmienia brzmienie na:

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. nr 1 (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

OFERTA NA: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT, tj.:

22.12.2014 r. godz. 1000

Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2014 r. o godz. 930.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.12.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad Urzędu Gminy Domaszowice.

Zmiany w SIWZ:

1) W punkcie 4.2 zmienia się termin składania ofert z 18.12.2014 r. do godz. 930 na 22.12.2014 r. do godz. 930

2) W punkcie 4.3 zmienia się termin otwarcia  ofert z 18.12.2014 r. o godz.10:00  na 22.12.2014 r. o godz. 10:00

3) W punkcie 8.1.6 zmienia się termin wniesienia wadium z 18.12.2014 r. do godz. 930 na 22.12.2014 r. do godz. 930

4) W punkcie 10.1 zmienia się w sposobie opisu koperty termin otwarcia ofert z 18.12.2014 r. o godz.10:00 na 22.12.2014 r. o godz. 10:00 oraz termin składania ofert został zmieniony z 18.12.2014 r. do godz. 930 na 22.12.2014 r. do godz. 930

5) W punkcie 10.2 zmienia się termin otwarcia  ofert z 18.12.2014 r. o godz.10:00  na 22.12.2014 r. o godz. 10:00.

Zmiany w umowie:

W dziale IV § 4 pkt 2 ppkt 3, tj.: uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu)” zostaje zastąpiony zapisem: „zebrania rozsypanych podczas odbioru odpadów w miejscu wykonywania usługi”

 

                                                                                                    Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                   Zenon Kotarski

                                                                                                           / - /

 

 

ZP.271.3.2014                                                                             Domaszowice   10.12.2014 r.

                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest  Gmina Domaszowice, w imieniu której występuje Wójt Gminy Domaszowice

GMINA DOMASZOWICE

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

REGON: 531413136

tel. 77 4108250, fax 77 4108250 wew. 120

e-mail: ug@domaszowice.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 10.12.2014 r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków  zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice www.domaszowice.pl w dniu   10.12.2014 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi teleadresowymi: osobiście w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest nieodpłatna.

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal. W jej zasięgu administracyjnym znajduje się 11 sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne i Zofijówka.

Powierzchnia gminy wynosi 114 km2, liczba mieszkańców – 3 698 osób (stan na dzień 31.12.2013 r.). Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Oleśnica - Kluczbork oraz dwutorowa linia kolejowa tej samej relacji.

Strumień odpadów komunalnych w roku 2013 kształtował się następująco:

odpady komunalne zmieszane – 314,79 Mg

plastik – 8,67 Mg

szkło – 42,54 Mg

makulatura – 0,80 Mg

Ilość i rodzaj odpadów w roku 2014:

odpady komunalne zmieszane – 344,19 Mg

plastik – 11,41 Mg

szkło – 99,17 Mg

makulatura – 1,71 Mg

W Gminie Domaszowice przewidywany strumień odpadów komunalnych w 2015 roku będzie wynosił:

odpady komunalne zmieszane – 345,00 Mg

plastik – 11,50 Mg

szkło – 100,00 Mg

makulatura – 1,80 Mg

Ilość odpadów komunalnych podana powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań za rok 2013 i 2014 składanych Wójtowi Gminy Domaszowice przez przedsiębiorców działających na terenie gminy Domaszowice.

Zabudowa mieszkaniowa gminy Domaszowice wygląda następująco:

Budynki mieszkalne - 1032 w tym:

- zabudowa jednorodzinna - 986

- zabudowa wielorodzinna - 46

Wartości te ciągle ulegają zmianie.

Założenia w zakresie szacowania długości przejazdu – założenia dla wszystkich frakcji

Długość dróg na terenie gminy:

- drogi gminne – 29,1 km

- drogi powiatowe – 52,9 km

- drogi wojewódzkie – 11,6 km

- drogi wewnętrzne - dojazdowe – 10,0 km

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 oraz postanowieniami Uchwały nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz.  430) i Uchwały Nr XXII.157.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice oraz Uchwały nr XXI.149.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice. Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego zebrane odpady należy dostarczyć do właściwej dla regionu północnego określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;

- Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz kontenerach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych;

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w workach, pojemnikach oraz kontenerach w odpowiednich kolorach:

a) papier i makulatura – kolor niebieski

b) tworzywa sztuczne – kolor żółty

c) szkło – kolor zielony

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji – osobny worek (właściciel nieruchomości może posiadać własny przydomowy kompostownik – wówczas jest zwolniony z obowiązku oddawania odpadów biodegradowalnych)

- Transport odpadów;

- Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- Odbiór mebli, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz przedmiotów wielkogabarytowych nie rzadziej niż raz na pół roku odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

-  Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z Osiedla 40-lecia z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnych Słowniku Zamówień (CPV):

CPV 90.50.00.00-2 usługi związanie z odpadami

CPV 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów

CPV 90.51.31.00-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z niżej wymienioną częstotliwością z uwzględnieniem obecnego harmonogramu zamieszczonego w załączniku Nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez siebie harmonogramu oraz przedstawienia go Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wykonania usługi, w celu zatwierdzenia, jak również dostarczenia przez Wykonawcę do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. Harmonogram powinien być aktualizowany tak, aby uwzględniał zmieniające się warunki np. powstawanie nowych ulic, osiedli mieszkaniowych, budynków:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach: nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;

2) papier i tektura – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach oraz domy wielorodzinne w Zalesiu: nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

3) tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach oraz domy wielorodzinne w Zalesiu: nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

4) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach oraz domy wielorodzinne w Zalesiu: nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach oraz domy wielorodzinne w Zalesiu: nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

3. Wykonawca musi odbierać odpady komunalne w sposób zapewniający nieprzepełnienie pojemników, worków, kontenerów (patrz wzór harmonogramu wywozu odpadów – załącznik nr 1 do umowy).

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem akcji „wystawka”.

5. Odbiór odpadów komunalnych powinien odbywać się od poniedziałku do soboty w godz.  7.00 – 19.00

6. Odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać:

a) systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób nie zakłócający odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego,

b) w terminach wynikających z harmonogramów, niezależnie od warunków atmosferycznych,

c) pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów.

7. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości nieodpłatnie w worki (nie będące pojemnikami w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) do segregacji odpadów komunalnych, oznaczone logiem firmy, adresem oraz nr telefonu Wykonawcy i odpowiednim kolorem. Dostarczy mieszkańcom na indywidualne zgłoszenie dodatkową liczbę worków wg potrzeb, jak również zapewni ich odbiór i zagospodarowanie. Worki powinny mieć pojemność 120 litrów. Wykonawca dostarczy również właścicielom nieruchomości zamieszkałych informację w jaki sposób powinni segregować odpady komunalne.

8. Wykonawca umożliwi zakup, dzierżawę, najem pojemników do zbierania odpadów komunalnych zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice, z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu, dzierżawy, najmu nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. Kosztem zakupu obciąży osobę zamawiającą dany pojemnik i indywidualnie się z nią rozliczy, nie obciążając kosztami Gminy.

9. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).  Każdorazowe przekazanie odpadów powinno być udokumentowane,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty udostępniane Zamawiającemu, tj. karty przekazania odpadów.

10. Przekazanie do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, w tym z blachy stalowej, papieru i tektury, szkła gospodarczego powinno być potwierdzone w celu wykazania przez Zamawiającego poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisach wykonawczych.

11. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

12. Wykonawca jest zobowiązany naprawić wszystkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych, prowadzić i przekazywać Zamawiającemu wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie odebrane odpady komunalne.

13. Kontrola obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązku, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady, jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć materiał dowodowy umożliwiający identyfikację nieruchomości, który potwierdzi w sposób niepodważalny brak segregacji odpadów. Wykonawca wskazuje również Zamawiającemu właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

14. Wykonawca zobowiązany jest do: ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych oraz przedstawienia Zamawiającemu wagi przekazanych odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

a) miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca;

b) miesięczne zestawienie odpadów komunalnych segregowanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca.

15. Wykonawca umożliwi wykonywanie usług dodatkowych na zlecenie właściciela nieruchomości (np. mycie i dezynfekcja pojemników), obciążając za te czynności właściciela nieruchomości zamawiającego daną obsługę.

16. PSZOK nie podlega obsłudze Wykonawcy.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia (wymagany): od stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

8.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży:

- kopię wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Domaszowice – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- kopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujące Gminę Domaszowice - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Do Podwykonawców uregulowania pkt 5.1 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 2 do SIWZ.

8.2 Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże w wykazie usług (załącznik nr 5 do SIWZ), że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 3,5 tys., z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów*, czy zostały wykonane lub są wykonywane  należycie.

Wartość  usługi nie może być mniejsza niż  130 000,00 zł rocznie (brutto).

Dowodami, o których mowa wyżej są:

a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub  ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych  przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a);

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usług (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg załącznika nr  7 do SIWZ.

8.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SIWZ.

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego potencjału technicznego. Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę łącznie następujących pojazdów:

a) min. 2 pojazdy do opróżniania pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

b) min. 2 pojazdy do opróżniania pojemników/kontenerów KP 7,

c) min. 1 pojazdu z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów;

- systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju pojazdu oraz system czujników zapisujących dane o miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów (ewidencja);

- systemu do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz odbieranych worków – zapis danych o ilości odbieranych odpadów może być dokonywany jako „spis z natury” zapis ręczny, który będzie prowadził jeden z pracowników podczas odbioru odpadów. Zapis ten może być udostępniony również w formie elektronicznej oraz papierowej (Word, Excel);

Wyposażenie powinno spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

8.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli przedstawi w wykazie osób (załącznik nr 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca wykaże dysponowanie min. 2 osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii C.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

8.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 2 do SIWZ.

Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców odbędzie się poprzez analizę i ocenę oświadczeń i dokumentów żądanych od Wykonawcy (metodą spełnia/nie spełnia) przez powołaną u Zamawiającego komisję przetargową.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

2. Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. Wykonawca przedłoży kopię wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Domaszowice oraz kopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujące Gminę Domaszowice – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

3. Wykaz usługwg załącznika nr 5 do SIWZ,

4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wg załącznika nr 6 do SIWZ,

5. Wykaz osóbwg załącznika nr 4 do SIWZ.

9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg załącznika nr 3 do SIWZ.

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, a także spełniać wymogi oraz łączne warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 ustawy Pzp, jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. 6.2.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 9 do SIWZ.

10. Informacja o dokumentach potwierdzających , że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

1. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

2. Wypełniony formularz oferty,

3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę,

4. Dowód wniesienia wadium,

5. Określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy Podwykonawcy – wg załącznika nr 8 do SIWZ.

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 3 000,00 zł. 

(słownie: trzy tysiące złotych i 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

- cena oferty brutto – 90 pkt

- pojazdy z normą  min. Euro 5  - 10 pkt

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. nr 1 (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

OFERTA NA: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT, tj.:

18.12.2014 r. godz. 1000

Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2014 r. o godz. 930.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad Urzędu Gminy Domaszowice.

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, działań i zaniechań organów władzy publicznej, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.

6. W sytuacjach określonych w ust. 5 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, Strony określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.

7. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

4) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.

8. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą dotyczyły:

a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy,

b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę,

9. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

10. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu upadłości,

4) ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszenia działalności,

6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

11. Niezależnie od postanowień ust. 4 i ust. 5 Strony dopuszczają możliwość:

1) zmian redakcyjnych umowy;

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron;

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;

4) zmian osobowych:

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy Podwykonawca,

5) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

12. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

14. Zmiany związane z Podwykonawcami

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może:

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,

4) zrezygnować z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego   zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 15 . Zmiana terminu rozpoczęcia  realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

1) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty

2) działania siły wyższej.

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej: Marta Morga, tel. 77 410 82 50, wew. 111, fax. 77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: m.morga@domaszowice.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Korecki, tel. 77 410 82 50, wew. 108, fax. 77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: r.gil@domaszowice.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                   Zenon Kotarski

                                                                                                           / - /

 

Do wiadomości :

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Domaszowice

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice

4. aa

 

PDFSIWZ.pdf (658,02KB)

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - oferta.doc (55,00KB)

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ.doc (44,50KB)

DOCzałącznik nr 3 do SIWZ.doc (44,00KB)

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ.doc (36,50KB)

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ.doc (50,50KB)

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc (50,50KB)

DOCzałącznik nr 7 do SIWZ.doc (42,00KB)

DOCzałącznik nr 8 do SIWZ.doc (30,50KB)

DOCzałącznik nr 9 do SIWZ.doc (50,00KB)

PDFzałącznik nr 10 - umowa.pdf (259,79KB)

PDFogłoszenie BZP.pdf (643,38KB)

Uchwały Rady Gminy:

DOCUchwała nr XX.134.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Domaszowice.doc (112,50KB)

DOCUchwała nr XX.136.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc (15,50KB)

DOCUchwała nr XXI.149.2013 - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.doc (18,00KB)

DOCUchwała nr XXII.157.2013 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.doc (50,00KB)

Plan gospodarki odpadami:

PDFplan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017.pdf (4,36MB)