Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy we wsi Domaszowice KW OP1U00048333/1

                                                                                   Domaszowice, dnia 07.08.2014 r.

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I  p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.67.2014 z dnia 31.07.2014 roku   W ó j t   G m i n y   wyznacza do dzierżawy:

  1. Działkę numer 124/1 o pow. 0.9100 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00048333/1 w obrębie Domaszowice.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice  teren oznaczony jest symbolem RZ  – tereny  łąk i pastwisk. 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 2,4552 q żyta

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice na okres 21 dni t.j. od dnia 07 sierpnia 2014 do 28 sierpnia 2014 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

                                                                                       Domaszowice