Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Nowa Wieś KW OP1U00065928/4

Domaszowice 2014-07-08

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

         W związku z podjętą Uchwałą NR XXX.223.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do dzierżawy:

Obręb Nowa Wieś

- działka numer 79/5 o pow. 1.5756 ha, k.m. 1, KW OP1U/000065928/4

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0.9447q żyta

- działka numer 56/2 o pow. 0.7886 ha, k.m. 1, KW OP1U/000065928/4

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi –  zw.

         W planie  zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Nowa Wieś działka nr 56/2 oznaczona jest symbolem ML – tereny zabudowy letniskowej natomiast działka numer 79/5 oznaczone symbolem ZZ tereny trawych uzytków zielonych i LZ – tereny zadrzewień.

       Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

       Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Nowa Wieś na okres 21 dni t.j. od dnia 08 lipca 2014 do 29 lipca 2014 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl

     Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. nr 10.

Wójt Gminy

Domaszowice