Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsiach Domaszowice, Gręboszów i Siemysłów KW OP1U00036401/2, OP1U00078260/7 oraz OP1U00017122/3

Domaszowice 2014-07-08          

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

      W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.47.2014 z dnia 13 maja 2014 r. W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niazabudowane obejmujące działki:

- numer  225/2 o pow. 1.0500 ha, położona w obrębie Domaszowice z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00036401/2.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice teren oznaczony jest symbolem R - tereny  użytków rolnych. 

Cena nieruchomości:  36 540,00 zł brutto

- działka numer 112/1 o pow. 1.2600 ha, położona w obrębie Gręboszowa z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00078260/7.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów teren oznaczony jest symbolem R - tereny  użytków rolnych . 

Cena nieruchomości:  30 996,00 zł brutto

- działka numer 221 o pow. 0.2000 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00017122/3.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem RP - tereny  użytków rolnych bez prawa  zabudowy i MM- tereny zabudowy mieszanej.

Cena nieruchomości:  13 411,92 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwach Domaszowice, Gręboszów i Siemysłów na okres 6 tygodni tj. od dnia  08 lipca 2014. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 19 sierpnia 2014 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski