Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMASZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013"

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Przyjęty Uchwałą nr XIX.128.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. „Program współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Zadaniem priorytetowym było propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegały w szczególności na:

- uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,

- podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo-wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,

- organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy,

- organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców Gminy,

- propagowaniu sportu w środowisku wiejskim.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Domaszowice na wspieranie zadań publicznych zleconych 2 organizacjom pozarządowym w 2013 roku wyniosła 40 000 zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego zostało przekazane 33 000 zł dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym zostało przekazane 7 000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik”  w Domaszowicach.

W roku 2013 do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Domaszowice zostały ponadto skierowane zaproszenia do konsultacji „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. Z konsultacji społecznych zostało sporządzone sprawozdanie.

 

Sporządziła:                                                                Zatwierdził:

Sławska Katarzyna                                                     Wójt Gminy

                                                                                  Zenon Kotarski

                                                                                 / - /